Főoldal » Archív » Cserbenhagyás miatt emeltek vádat egy 81 éves járművezető ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nyolc­van­egy éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2019. novem­ber 2-án, este, Ágas­egy­há­za köze­lé­ben az álta­la veze­tett autó vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel neki­üt­kö­zött egy szem­ből érke­ző sze­mély­gép­ko­csi­nak, majd meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a helyszínről.

A vád­irat sze­rint az idős férfi 2019. novem­ber 2-án, este, Ágas­egy­há­za lakott terü­le­tén kívül, az 5301-es úton, köz­le­ke­dett egy sze­mély­au­tó­val Ágas­egy­há­za felől Izsák irá­nyá­ba. Az idő borult és esős volt, éjsza­kai látá­si viszo­nyok­kal. Az asz­fal­to­zott, töre­de­zett és egye­net­len úton nem volt köz­vi­lá­gí­tás és a for­ga­lom gyér volt.

A vád­lott nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te az autót, így áttért a bal olda­li for­gal­mi sávba és a gép­ko­csi­já­nak vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel neki­üt­kö­zött egy szem­be­jö­vő autó vissza­pil­lan­tó tük­ré­nek. Az ütkö­zés miatt a szem­be­jö­vő jármű bal első ajta­já­nak ablak­üve­ge kitört és mind­két autó vissza­pil­lan­tó tükre megrongálódott.

Az ütkö­zést ész­re­vet­te a szem­be­jö­vő gép­ko­csi mögött köz­le­ke­dő autós is, aki – hogy ne ütköz­zön össze a vád­lott autó­já­val – jobb­ra kor­má­nyoz­ta a jár­mű­vét és féke­zett, így az újabb ütkö­zés elmaradt.

Az idős vád­lott a bal­eset után nem állt meg a hely­szí­nen és anél­kül elhaj­tott, hogy meg­győ­ző­dött volna arról, hogy a másik jármű veze­tő­je vagy uta­sai megsérültek-e, illet­ve segít­ség­nyúj­tás­ra szorulnak-e. Sze­ren­csé­re a bal­eset­ben senki sem sérült meg, a vád­lott autó­já­ban és a szem­be­jö­vő gép­ko­csi­ban anya­gi kár keletkezett.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség cser­ben­ha­gyás vét­sé­gé­vel vádol­ja és pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.