Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Csúszóhurokkal fogott vaddisznót egy férfi- a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elérhető.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

Egy 1997-ben szü­le­tett zajki fia­tal­em­ber 2020 nya­rán a lakó­há­za kör­nyé­kén levő erdő­rész­le­tek­ben és mező­gaz­da­sá­gi terü­le­tek hatá­rá­ban folya­ma­to­san több acél­bow­den­ből készí­tett csú­szó­hur­kot helye­zett el a vadak járta ösvé­nye­ken azért, hogy vada­kat fog­jon. 2020 júli­u­sá­nak végén hurok­kal meg­fo­gott 1 db 50 kg súlyú vad­sül­dőt. A vad­disz­nó a hurok­ban elpusz­tult. A férfi az elej­tett vad­disz­nó egyik comb­ját és olda­la­sá­nak egy részét haza­vit­te és lefa­gyasz­tot­ta, illet­ve a csa­lád­já­nak ételt készí­tett belő­le. A vad­disz­nó többi részét az erdő­ben elrej­tet­te, hogy cse­lek­mé­nyét ne fedez­zék fel. A szem­le során a rend­őr­ség továb­bi két kihe­lye­zett hur­kot is talált, a ház­ku­ta­tás során pedig fagyasz­tott vad­húst, és egy acél bow­den teker­cset fog­lalt le. A vad­disz­nó eltu­laj­do­ní­tá­sá­val a férfi az erdé­szet­nek 100 000 Ft kárt oko­zott. A vad védel­mé­ről,  a vad­gaz­dál­ko­dás­ról, vala­mint a vadá­szat­ról szóló tör­vény sze­rint a hurok til­tott vadá­sza­ti esz­köz­nek minősül.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat.