Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dísztárggyal ütlegelte feleségét - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádolt meg egy 33 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki egy dísz­üveg­gel oko­zott súlyos sérü­lést feleségének.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2010-ben kötött házas­sá­got. 2015-től a férfi kábí­tó­szer­hasz­ná­ló volt, a dro­gok hatá­sa alatt gyak­ran tanú­sí­tott erő­sza­kos visel­ke­dést, 2019-ig ese­ten­ként, attól kezd­ve pedig heti rend­sze­res­ség­gel bán­tal­maz­ta a feleségét.

2022. ápri­lis 22. nap­ján ott­ho­nuk­ban elő­ször ököl­lel ütöt­te a nő arcát, hasát, mell­ka­sát, comb­ját, majd egy dísz­üve­get vett magá­hoz, és azzal foly­tat­ta tovább a fele­sé­ge bán­tal­ma­zá­sát. A vád­lott a dísz­tárgy­ról lete­ker­te az azt bebo­rí­tó dró­tot, és azzal több helyen meg is kar­col­ta a sértettet.

A nő a szem­kör­nyé­ké­nek bevér­zé­ses sérü­lé­sét, arcán és tes­té­nek több részén zúzó­dá­sos és hám­kar­co­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a fejet és a sze­met ért üté­sek alkal­ma­sak vol­tak nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­sek okozására.

A vád­ha­tó­ság a fér­fi­val szem­ben ezért súlyos testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyá­ban – amennyi­ben a vád­lott a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét – 1 év 8 hónap fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és 3 évig tartó párt­fo­gó fel­ügye­let kisza­bá­sát kérte. Bűnös­sé­ge ese­tén a fér­fit ter­he­li az eljá­rás során kelet­ke­zett közel 165.000 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­se is.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A kap­cso­la­ti erő­szak bizo­nyí­tá­sá­nak spe­ci­a­li­tá­sa­i­ról készí­tett az ügyész­ség dr. Garai Rená­tá­val, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos mun­ka­tár­sá­val egy isme­ret­ter­jesz­tő kisfilmet:

https://ugyeszseg.hu/nem-kell-megvarni-hogy-ver-folyjon-a-kapcsolati-eroszakrol/