Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Dubajban bejegyzett cég állt az országos piramisjáték mögött - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség 14 sze­mélyt – köz­tük egy orosz állam­pol­gárt – vádol azzal, hogy Magyar­or­szá­gon a 2010-es évek­ben hosszabb időn át til­tott pira­mis­já­té­kot szer­vez­tek, mely új belé­pők híján végül összeomlott.

A vád­irat sze­rint a pira­mis­já­ték mögött egy Dubaj­ban bejegy­zett cég állt, mely egy inter­ne­tes olda­lon lát­szó­lag arany vásár­lá­sá­ra irá­nyu­ló pénz­ügyi befek­te­té­si lehe­tő­sé­get hir­de­tett. A rend­szer­be belé­pő sze­mé­lyek­nek 540 eurót kel­lett fizet­ni­ük a szer­ve­zők részé­re azzal, hogy a pén­zü­kért a cég egy gramm töme­gű arany­töm­böt biz­to­sít. A jelent­ke­zők­nek máso­kat is be kel­lett von­ni­uk a rend­szer­be azért, hogy ezál­tal úgy­ne­ve­zett kre­dit­pon­to­kat gyűjt­se­nek, melye­ken azután elmé­le­ti­leg nagyobb arany­töm­bö­ket vásá­rol­hat­tak a prog­ram keretében.

A befi­ze­té­sek egy úgy­ne­ve­zett ren­de­lé­si asz­tal­ra kerül­tek, ami – stí­lu­so­san – for­dí­tott pira­mis for­má­ci­ó­val volt ábrá­zol­ha­tó. Egy kép­ze­let­be­li asz­ta­lon leg­fel­jebb 15 befi­ze­tés kap­ha­tott helyet úgy, hogy az első szin­ten nyolc, a máso­di­kon négy, a har­ma­di­kon kettő, míg a negye­di­ken egy ren­de­lés állt. Az összes újon­nan beér­ke­zett ren­de­lés az első szin­ten került elhe­lye­zés­re. Amint az első szint betelt, az asz­tal két­fe­lé osz­tó­dott, és a koráb­bi első szin­ten elhe­lyez­ke­dő ren­de­lé­sek átke­rül­tek az asz­ta­lok máso­dik szint­je­i­re. Mind­ez addig foly­ta­tó­dott, míg egy ren­de­lés le nem került egy asz­tal negye­dik szint­jé­re, amellyel az első cik­lus lezá­rult. Ekkor a negye­dik szin­ten álló „befek­te­tő” 3500 euró érték­ben 3500 kre­dit­pon­tot kapott, miál­tal ezzel azo­nos érté­kű arany­tömb­re vált jogosulttá.

A prog­ram­ban valós pénz­ügyi befek­te­té­si tevé­keny­ség nem folyt, az abba belé­pő tagok sem új ter­mé­ket nem állí­tot­tak elő, sem új szol­gál­ta­tást nem nyúj­tot­tak, a fel­ada­tuk pusz­tán az volt, hogy leg­alább két befi­ze­tő sze­mélyt hoz­za­nak a rend­szer­be. A szisz­té­ma kizá­ró­lag a cik­lu­sok során belé­pő sze­mé­lyek pén­zé­nek össze­gyűj­té­sét, majd e befi­ze­té­sek­nek a koráb­bi belé­pők és a szer­ve­zők részé­re tör­té­nő kiosz­tá­sát szol­gál­ta. A vád­lot­tak ennek vol­tak aktív kiszol­gá­lói és haszonélvezői.

A Heves Megyei Főügyész­ség pira­mis­já­ték szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja az elkövetőket.

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben főbün­te­té­sül fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.