Főoldal » Hírek » Édesanyját zsarolta, öccsét szexuálisan molesztálta egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az édes­any­ját és test­vé­rét éve­kig ret­te­gés­ben tartó férfi bün­te­té­sé­nek a hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az íté­let sze­rint a férfi gyak­ran fogyasz­tott kábí­tó­szert és alko­holt. Mivel jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, rend­sze­re­sen agresszív volt édes­any­já­val és öccsé­vel azért, hogy tőlük pénzt sze­rez­zen kábí­tó­szer­re és az alko­hol­ra. Amennyi­ben a sér­tet­tek meg­ta­gad­ták a pénz átadá­sát, a férfi a szé­kes­fe­hér­vá­ri ingat­la­nuk­ban a beren­de­zé­si tár­gya­kat össze­tör­te, öngyil­kos­ság­gal és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy vala­kit le fog szúrni.

A férfi a 2001 máju­sá­ban szü­le­tett öccsét, aki félt tőle, 2017-ben több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­mény elvég­zé­sé­re, illet­ve annak eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te. Ezen kívül 2020. évtől kez­dő­dő­en fenye­ge­tés­sel rend­sze­re­sen rávet­te, hogy őt kiszol­gál­ja, helyet­te elvé­gez­ze a házi­mun­kát, meg­aláz­ta, bán­tal­maz­ta. Azzal is fenye­get­te öccsét, ha fel­je­len­tést tesz elle­ne, akkor kiolt­ja az életét.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a 2022. júni­us 8-án kihir­de­tett íté­le­té­ben a fér­fit 2 rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt 14 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a férfi és védő­je fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kisza­bott bün­te­tés szük­sé­ges. A férfi hosszú időn keresz­tül, gát­lás­ta­la­nul, erköl­csi­leg mélyen elíté­len­dő bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el leg­kö­ze­leb­bi hoz­zá­tar­to­zói sérelmére.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.