Főoldal » Hírek » Egy 20 éves férfi lopta el a 81. sz. főútra kihelyezett bádog rendőrautót - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból eljá­rást fel­füg­gesz­tő hatá­ro­za­tot hozott a rend­őr­au­tó imi­tá­ció ello­pá­sa miatt.

Az ügyész­sé­gi hatá­ro­zat sze­rint az elkö­ve­tő tavaly nyá­ron Mező­örs tér­sé­gé­ben a fém szer­ke­zet­hez csa­va­ro­zott rend­őr­au­tó imi­tá­ci­ót több­ször a föld felé haj­lí­tot­ta, így az a rög­zí­tő elem­ről letört. A bádog rend­őr­au­tót ezt köve­tő­en fur­gon­ja rak­te­ré­be tette és nagy­ap­ja ingat­la­ná­hoz szál­lí­tot­ta, ahon­nan a rend­őrök később lefoglalták.

 A 223.750 forint lopá­si kár megtérült.

A kisebb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A tevé­keny meg­bá­nást elő­se­gí­ten­dő az ügyész­ség az eljá­rást hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te és köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta. A köz­ve­tí­tői eljá­rás ered­mé­nyes­sé­ge ese­tén az ügyész­ség vár­ha­tó­an az eljá­rás meg­szün­te­té­sé­ről fog hatá­ro­za­tot hozni.