Főoldal » Hírek » Egy az OLAF által is vizsgált pénzmosási ügyben emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) által szol­gál­ta­tott infor­má­ci­ók alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség 8 sze­méllyel szem­ben emelt vádat egy bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett, 210 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó pénz­mo­sá­si ügyben. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2019-2020. között műkö­dött két olyan bűn­szer­ve­zet, ame­lyek tevé­keny­sé­ge a Kíná­ból szár­ma­zó ter­mé­kek Euró­pai Uniós érté­ke­sí­té­sé­hez kap­cso­ló­dott. Ezek közül az egyik bűn­szer­ve­zet a magyar­or­szá­gi vám­ke­ze­lé­sek­nél járt el, és hamis okira­tok­kal a vám­áru érté­két a való­sá­gos­nál 5-10-szer ala­cso­nyab­ban jelöl­te meg, így a kisza­bott vám­te­her össze­ge is lénye­ge­sen ala­cso­nyabb volt a tény­le­ges­nél. A pro­fit továb­bi maxi­ma­li­zá­lá­sa érde­ké­ben, a bűn­szer­ve­ze­tet meg­bí­zó, az Euró­pai Unió más tag­ál­la­ma­i­ban tevé­keny­ke­dő elkö­ve­tők az így vám­ke­zelt és már sza­bad­for­ga­lom­ba bocsá­tott áru­cik­ke­ket fik­tív gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok háló­za­tán keresz­tül érté­ke­sí­tet­ték szer­te az Uni­ó­ban, az érté­ke­sí­tést ter­he­lő álta­lá­nos for­gal­mi adó meg­fi­ze­té­se nélkül.

A másik bűn­szer­ve­zet – amely­ben egy 37 éves kínai férfi, jelen ügy egyik vád­lott­ja veze­tő sze­re­pet töl­tött be – meg­szer­vez­te és lebo­nyo­lí­tot­ta az előb­bi bün­te­ten­dő cse­lek­mény­ből szár­ma­zó, kész­pénz­ben kelet­ke­zett bevé­te­lek Spa­nyol­or­szág­ból Francia-, és Olasz­or­szá­gon, majd Szlo­vé­ni­án és Buda­pes­ten keresz­tül Török­or­szág­ba szál­lí­tá­sát és ott  kínai bank­szám­lák­ra tör­té­nő befi­ze­té­sét. A pénz­fu­tá­rok - az ügy többi vád­lott­ja - Buda­pes­tig, oly­kor vál­tott gép­ko­csik­kal köz­le­ked­tek, a fővá­ros­ból pedig repü­lő­vel utaz­tak tovább Isztambulba.

Az ügy­ben az olasz, szlo­vén, fran­cia és magyar ható­sá­gok az Euro­just köz­re­mű­kö­dé­sé­vel közös nyo­mo­zó cso­por­tot hoz­tak létre, amely – a bizo­nyí­té­kok köl­csö­nös meg­osz­tá­sa révén is – hoz­zá­já­rult az ered­mé­nyes fel­de­rí­tés­hez. A közös nyo­mo­zó cso­port mun­ká­já­ban részt vett az OLAF és az Euro­pol is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te és közokirat- hami­sí­tás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat 3 magyar és 5 kínai férfi ellen a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. Két kínai vád­lott szö­kés­ben van, elle­nük a vád­eme­lés - az eljá­rá­si tör­vény által lehe­tő­vé tet­tek sze­rint - a távol­lé­tük­ben tör­tént meg. Az ügy­ben két vád­lott jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, egy továb­bi ter­helt pedig más ügy­ben van letartóztatásban.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy  a bíró­ság vala­mennyi vád­lot­tat ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, álla­pít­sa meg, hogy nem bocsát­ha­tók fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, továb­bá a magyar vád­lot­ta­kat tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a kínai vád­lot­ta­kat pedig – bün­te­té­sük letöl­té­sét köve­tő­en – hatá­ro­zott időre uta­sít­sa ki az ország­ból. A főügyész­ség emel­lett vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a nyo­mo­zás során lefog­lalt ingó­sá­gok vonatkozásában.

A magyar ügyész­ség és az OLAF együtt­mű­kö­dé­sét mutat­ják be a Leg­főbb Ügyész­ség köz­le­mé­nyei, ame­lyek itt érhe­tő­ek el:

Tovább­ra is kiemel­ke­dő­en tel­je­sít a magyar ügyész­ség – az uniós átla­got lénye­ge­sen meg­ha­la­dó arány­ban emel vádat az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lá­sai nyo­mán - a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)

Mun­ka­meg­ál­la­po­dást kötött a Leg­főbb Ügyész­ség és az OLAF - a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)