Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » Egy embercsempészéssel gyanúsított férfi letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. szep­tem­ber 10-én össze­sen négy – magát palesz­tin­nak valló mig­ránst szál­lí­tott a déli határ­tól az osztrák-magyar határ köze­lé­be, Kőszeg­re, hogy segít­sé­get nyújt­son nekik az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az álta­la veze­tett autó­ba 2020. szep­tem­ber 10-én vette fel a négy  mig­ránst a déli határ köze­lé­ben –a Makó és Nagy­lak közöt­ti mező­gaz­da­sá­gi területen- azért, hogy az érvé­nyes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, okmá­nyok nél­kü­li kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat Magyar­or­szá­gon keresz­tül szál­lít­sa és őket ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba jut­tas­sa.

A meg­ál­la­po­dás sze­rint a gya­nú­sí­tott a mig­rán­so­kat az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta, kitet­te őket magyar terü­le­ten az autó­ból, Kőszeg Határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­ta és a határ­tól 200 méter­re vára­ko­zott a mig­rán­sok­ra, hogy miu­tán a zöld­ha­tá­ron Auszt­ri­á­ba jutot­tak, őket Bécs­be szál­lít­sa.

A mig­rán­sok közül három főt lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a kősze­gi rend­őrök elő­ál­lí­tot­tak, míg egy ember elme­ne­kült. A gya­nú­sí­tot­tat pedig az osztrák-magyar közös jár­őr­szol­gá­lat jár­őrei von­ták ellen­őr­zés alá.

Az ügye­le­tes ügyész a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. szep­tem­ber 13-án elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.