Főoldal » Archív » Egy képviselőjelölt mentelmi joga felfüggesztésének indítványozásáról

A Fővá­ro­si Bíró­ság 2009. júli­us 2-án jog­erős­sé vált íté­le­té­vel fel­osz­lat­ta a Magyar Gárda Hagyo­mány­őr­ző és Kul­tu­rá­lis Egye­sü­le­tet és elren­del­te bíró­sá­gi nyil­ván­tar­tás­ból való tör­lé­sét. Az egye­sü­let fel­osz­la­tá­sa kiter­jedt az egye­sü­let által lét­re­ho­zott és működ­te­tett Magyar Gárda Moz­ga­lom­ra is. A fel­osz­la­tást köve­tő­en a Magyar Gárda Moz­ga­lom részt­ve­vői „Új Magyar Gárda Moz­ga­lom” néven foly­tat­ták tovább a fel­osz­la­tott szer­ve­zet kere­té­ben vég­zett tevé­keny­sé­gü­ket, az új szer­ve­zet bejegy­zé­se, jogi elis­mert­sé­ge iránt azon­ban nem intéz­ked­tek. Az Új Magyar Gárda Moz­ga­lom meg­fo­gal­ma­zott cél­ja­it, belső szer­ve­ze­ti fel­épí­té­sét, a részt­ve­vők sze­mé­lyét, kül­ső­sé­get ille­tő­en azo­nos­sá­got vagy nagy­fo­kú hason­ló­sá­got mutat a Magyar Gárda Moz­ga­lom­mal: a szer­ve­zet meg­vá­lasz­tott orszá­gos főka­pi­tá­nya és helyet­te­se a szer­ve­ze­tet meg­je­le­ní­tik a kül­vi­lág felé, megyén­ként ezt a tevé­keny­sé­get a megyei kapi­tá­nyok lát­ják el, a szer­ve­zet struk­tu­rált, hie­rar­chi­kus fel­épí­té­sű. 2013. már­ci­us hó 2-án egy solti boros­pin­cé­ben az Új Magyar Gárda Moz­ga­lom által ren­de­zett össze­jö­ve­te­len a szer­ve­zet jelen­lé­vő tag­jai meg­vá­lasz­tot­ták Mészá­ros Ist­vánt a szer­ve­zet orszá­gos főka­pi­tá­nyi tiszt­sé­gé­re, aki ezt köve­tő­en ellát­ta a szer­ve­zet veze­té­sé­vel kap­cso­la­tos teen­dő­ket, így töb­bek között veze­tő­ként vett részt a szer­ve­zet 2013. augusz­tus hó 19-én Akasz­tón tar­tott újonc­ava­tá­sán. Mészá­ros Ist­vánt – az ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kon jelölt­ként tör­tént iga­zo­lá­sát meg­elő­ző­en – 2013. októ­ber 11-én egye­sü­lé­si jog­gal vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a Kalo­csai Rend­őr­ka­pi­tány­ság. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr a Nem­ze­ti Válasz­tá­si Bizott­ság Elnö­ké­nél kez­de­mé­nyez­te Mészá­ros Ist­ván kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

a Leg­főbb Ügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - egy kép­vi­se­lő­je­lölt men­tel­mi joga fel­füg­gesz­té­sé­nek indít­vá­nyo­zá­sá­ról 03.17.