Főoldal » Hírek » Egy kidobott hűtőben lakott a kutya – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki ember­te­len körül­mé­nyek között tar­tot­ta a kutyá­ját.

A vád­irat sze­rint a vád­lott az egyik megye­be­li kis­vá­ros­ban talál­ha­tó házá­nak udva­rán 2020. feb­ru­ár 9-e előtt több, mint egy héten át nem tar­tóz­ko­dott ott­hon. A vád­lott a kutyá­ját magá­ra hagy­ta és az állat egy sze­mét­tel borí­tott tel­ken lánc­ra kötve, a kutya­ház helyett az egyik olda­lá­ról nyi­tott, kido­bott hűtő­szek­rény marad­vány bel­se­jé­be tudott csak behú­zód­ni az idő­já­rás viszon­tag­sá­gai elől. A kutya elé elér­he­tő távol­ság­ban sem étel, sem víz nem volt kihe­lyez­ve. A vád­lott sen­kit sem bízott meg az állat gon­do­zá­sá­val és így a kutyá­val szem­ben olyan indo­ko­lat­lan bánás­mó­dot alkal­ma­zott, amely alkal­mas volt arra, hogy az állat mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, vagy pusz­tu­lá­sát okoz­za. A kutya súlyo­san leso­vá­nyo­dott, éhe­zett, szom­ja­zott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel az állat­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.