Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy kiskorútól rabolt telefont Ózdon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság vasár­nap elren­del­te egy 21 éves ózdi férfi letartóztatását.

Az Ózdi Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai alap­ján, a gya­nú­sí­tott 2019. már­ci­us 14-én, Ózd bel­vá­ro­sá­ban szó­lí­tot­ta meg a kis­ko­rú sér­tet­tet, és a pon­tos idő után érdek­lő­dött tőle. Miu­tán a sér­tett elő­vet­te a kabát­ja zse­bé­ből a mobil­te­le­fon­ját, hogy azon az időt meg­néz­ze, a gya­nú­sí­tott kikap­ta a kezé­ből a készü­lé­ket, és zseb­re rakta. A sér­tett hiába kérte vissza a tele­fon­ját, a gya­nú­sí­tott azt akkor sem adta vissza, miu­tán a sér­tett fel­aján­lott neki ezért 200 forin­tot. Miu­tán az elkö­ve­tő a tele­fon­nal együtt elin­dult a hely­szín­ről, a sér­tett követ­te, és folya­ma­to­san kér­lel­te, hogy adja vissza a készü­lé­ket, mire a gya­nú­sí­tott a keze­it ököl­be szo­rít­va a sér­tett felé emel­te és meg­fe­nye­get­te őt, hogy meg fogja verni, illet­ve fel­aján­lot­ta azt is, hogy a sér­tett ha akar, meg­ve­re­ked­het vele a telefonjáért.

A meg­ré­mült sér­tett nem mert a gya­nú­sí­tot­tal szem­be­száll­ni, hanem érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik az elkö­ve­tőt rövid időn belül elfogták.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja, mely bűn­cse­lek­mény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű férfi ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről döntött.