Főoldal » Hírek » Egy pohár miatt szabadultak el az indulatok – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik itta­san bal­héz­tak egy bala­ton­bog­lá­ri étteremben.

A vád sze­rint a har­min­cas éve­i­ben járó férfi és az élet­tár­sa 2023 júli­u­sá­ban egy Balaton-parti étte­rem­ben vacso­ráz­tak az isme­rő­se­ik­kel. A tár­sa­sá­guk­ban lévő egyik nő – mivel rosszul érez­te magát – a poha­rát a kezé­ben tart­va távo­zott a ven­dég­lő tera­szá­ról. Ezt ész­lel­ve az egyik fel­szol­gá­ló a pohár vissza­vi­te­lé­re szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tak tár­sa­sá­gát, ami­ből szó­vál­tás ala­kult ki közöttük.

A vita odáig fajult, hogy a férfi meg­lök­te és meg­ütöt­te az egyik pin­cért, eköz­ben az élet­tár­sa poha­ra­kat és egy sótar­tót dobott az étte­rem alkal­ma­zot­ta­i­nak irá­nyá­ba, majd vád­lot­tak tovább szit­ko­zód­tak, fenye­ge­tőz­tek, és a több­szö­ri fel­szó­lí­tás elle­né­re sem vol­tak haj­lan­dó­ak távoz­ni a vendéglátóhelyről.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, míg az élet­tár­sa pró­bá­ra bocsá­tá­sát indítványozta.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során össze­tört pohár­ról a fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.

az összetört pohár a földön