Főoldal » Hírek » Egyezség alapján hat év fegyház a külföldön elfogott rabló büntetése

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság jog­erő­sen hat év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azt a fér­fit, aki a több, mint hat évvel ezelőt­ti rab­lás után kül­föld­re szö­kött, majd őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján az Egye­sült Király­ság­ban fog­ták el. 

A vád­eme­lés­ről a https://ugyeszseg.hu/rabolt-kulfoldre-szokott-elfogtak-vadat-emeltek-ellene/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyész­ség.

A vád sze­rint négy elkö­ve­tő 2014. feb­ru­ár 4-én, este - az akkor 85, illet­ve 81 éves  -sér­tet­tek doro­gi csa­lá­di házá­hoz ment. A vád­lott a vil­lany­óra­szek­rény­ben a kis­meg­sza­kí­tót lekap­csol­ta. A férj erre kilé­pett a ház­ból, mire az egyik elkö­ve­tő a föld­re lökte, ott bán­tal­maz­ta, kést tar­tott a fejé­hez, és a pén­zét köve­tel­te. Ezalatt két társa a lakás­ba bement, egyi­kő­jük a bán­tal­ma­zott sér­tett fele­sé­gé­hez lépett, az arcá­ra puló­vert szo­rí­tott, és érté­kei átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Az elkö­ve­tők a lakás­ban 205.000 forint kész­pénzt, és 245.640 forint érté­kű éksze­re­ket vet­tek maguk­hoz.

Az elkö­ve­tők közül az egyik fér­fit a bíró­ság 2018-ban jog­erő­sen nyolc év fegy­ház­bün­te­tés­re, és nyolc év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A vád­lott azon­ban az Egye­sült Király­ság­ba  szö­kött, őt euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el, vele szem­ben az esz­ter­go­mi rend­őrök ezt köve­tő­en fejez­ték be a nyo­mo­zást.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal egyez­sé­get kötött a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről, ame­lyet az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a mai napon jóvá­ha­gyott. A bíró­ság az egyez­ség alap­ján a fér­fit 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let a kihir­de­té­sét köve­tő­en jog­erős­sé vált.