Főoldal » Hírek » Egyszerű trükkel menekült meg a rablóktól - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves és egy 20 éves férfi ellen rab­lás és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt, akik Mis­kolc kül­te­rü­le­tén lakó férfi házá­ba bemen­tek, vas­cső­vel és ököl­lel bán­tal­maz­ták, majd a nya­ká­hoz kést szo­rít­va nem enged­ték, hogy elmen­jen a ház­ból. Ami­kor az érté­ke­it össze­pa­kol­ták, egyi­kük­től kiké­redz­ke­dett a mos­dó­ba, így elme­ne­kült és érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022 janu­ár­já­ban, dél­előtt, a romos kerí­té­sen keresz­tül bemen­tek a sér­tett férfi Mis­kolc kül­te­rü­le­tén lévő ingat­la­ná­ba. Ami­kor a pin­ce­aj­tó­ról a laka­tot elkezd­ték lever­ni, a férfi kiment és fele­lős­ség­re vonta őket, ekkor az idő­seb­bik vád­lott egy 60 cm-es vas­cső­vel a fején és a kar­ján meg­ütöt­te, ami­től a föld­re került.

A sér­tett fel­állt, besza­ladt a házba, de a bejá­ra­ti ajtót nem tudta bezár­ni, mert a vád­lot­tak benyom­ták és bemen­tek a lakás­ba. Az idő­sebb vád­lott ököl­lel több­ször meg­ütöt­te, ezután mind­két vád­lott érté­kek után kuta­tott. A sér­tett meg­pró­bált távoz­ni, de az idő­sebb vád­lott egy 20 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kést szo­rí­tott a nya­ká­hoz, így tar­tot­ta vissza az épü­let­ben, majd tovább­ra is a kést a nya­ká­nál tart­va, kinyit­tat­ta vele a pin­cét.

A vád­lott bement a pin­cé­be, a fia­ta­lab­bik vád­lott pedig a lakás­ban szed­te össze az érté­ke­ket. A sér­tett viszont magá­hoz vette a tele­fon­ját és kiké­redz­ke­dett a mos­dó­ba, így kisza­ladt a ház­ból és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get.

A vád­lot­tak közel 150 000 Ft összeg­ben vit­tek el érték­tár­gya­kat, azon­ban elszál­lí­tá­suk köz­ben a rend­őrök elfog­ták őket.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.