Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » „Egyszerűen, jogszerűen” – Fontos tudnivalók használt autó vásárláskor

olva­sá­si idő: 2 és fél perc

Az ügyész fel­ada­ta dön­tő­en a bün­te­tő­el­já­rás­hoz kap­cso­ló­dik, fel­ügye­li a nyo­mo­zást, vádat emel. Az ügyé­szek azon­ban nem­csak bűn­ügyek­kel fog­lal­koz­nak, hanem az élet más terü­le­te­in is tar­ta­nak vizs­gá­la­to­kat azért, hogy fel­tár­ják a jog­sér­té­se­ket és fel­lép­je­nek azok­kal szem­ben - még ha az ügyész­ség ezen tevé­keny­sé­ge nem is közismert.

Szak­mai tapasz­ta­la­tuk miatt szá­mos olyan kér­dés­re isme­rik a választ, ame­lyek jól hasz­no­sít­ha­tók az élet sok terü­le­tén. Ezek közül most a hasz­nált autók vásár­lá­sá­val kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb jogi tud­ni­va­ló­kat fog­lal­juk össze, dr. Jagusz­tin Tamás, Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség Köz­ér­dek­vé­del­mi Osz­tály osz­tály­ve­ze­tő ügyé­szé­nek segítségével.

Az autó­ért álta­lá­ban jelen­tős össze­get fize­tünk, ezért meg­nyug­ta­tóbb az a gon­do­lat, ha van vala­mi­lyen „garan­cia” arra, hogy vissza tud­juk vinni, ha prob­lé­mát ész­le­lünk. Új autó ese­té­ben jog­sza­bály hatá­roz­za meg a köte­le­ző jót­ál­lás ide­jét (3 év), amely­nél hosszab­bat is kínál­hat­nak egyes autó­már­kák. Na de hasz­nált autó vásár­lá­sa ese­tén is van-e fele­lős­sé­ge az eladó­nak az autó hibá­i­ért? És van-e különb­ség abban, ha a magán­sze­mély­től vagy autó­ke­res­ke­dő­től vásárolunk?

Az első tisz­tá­zan­dó foga­lom, hogy mi az a hiba, amit a vásár­lás után szá­mon lehet kérni.

Az eladó köte­les tájé­koz­tat­ni a vevőt min­den lénye­ges körül­mény­ről, de a vevő is köte­les tájékozódni. 

A vevő a meg­vá­sá­rol­ni kívánt gép­jár­mű­vet meg­te­kint­he­ti, meg­vizs­gál­hat­ja. Ezzel a lehe­tő­ség­gel érde­mes élni, mivel ennek elma­ra­dá­sa ese­tén is, azok­ra a hibák­ra, ame­lye­ket a vevő kel­lő­en gon­dos, ész­sze­rű meg­te­kin­tés mel­lett fel­is­mer­he­tett volna (ezek az ún. nyílt hibák), úgy kell tekin­te­ni, mint ame­lye­ket elfo­ga­dott és az autót ezek isme­re­té­ben vette meg.

A hasz­nált autó eladó­ja nem felel azért a hibá­ért, ame­lyet vásár­lás­kor közölt a vevő­vel, vagy amely­ről a vevő­nek tud­nia kel­lett, akár azért, mert azt ész­lel­te, akár azért, mert azt fel kel­lett volna ismer­nie gon­dos, ész­sze­rű meg­te­kin­tés mellett.

Ilyen, az eladón utó­lag nem szá­mon kér­he­tő hibák azok is, ame­lye­ket a vevő­nek az eladó tájé­koz­ta­tá­sa, a szer­ző­dés­kö­tés körül­mé­nyei, ille­tő­leg a gép­jár­mű élet­ko­ra, álla­po­ta és hasz­nált­sá­gi foka alap­ján egyéb­ként szá­mí­tás­ba kel­lett ven­nie. De ide kell sorol­ni azo­kat a hibá­kat is, ame­lyek fenn­ál­lá­sa, illet­ve jelent­ke­zé­se a nyílt hibák­ra tekin­tet­tel fel­té­te­lez­he­tő, előrelátható.

Ha tehát a későb­bi­ek­ben olyan hibát ész­lel a vevő, amely­ről a vásár­lás­kor nem tájé­koz­tat­ták, illet­ve azt fel sem kel­lett volna ismer­nie, az ilyen hibá­ért felel az eladó. Ezek az úgy­ne­ve­zett rej­tett hibák, ame­lye­kért úgy­ne­ve­zett kel­lék­sza­va­tos­sá­gi köte­le­zett­sé­ge van az eladónak.

A vevő válasz­tá­sa sze­rint kija­ví­tást vagy kicse­ré­lést kér­het, kivé­ve, ha tel­je­sí­té­se lehe­tet­len, vagy ha az az eladó­nak arány­ta­lan több­let­költ­sé­get ered­mé­nyez­ne. A vevő az ellen­szol­gál­ta­tás ará­nyos leszál­lí­tá­sát is igé­nyel­he­ti. Továb­bá – a keres­ke­dő­től való vásár­lás kivé­te­lé­vel – a hibát a köte­le­zett költ­sé­gé­re maga kija­vít­hat­ja vagy más­sal kija­vít­tat­hat­ja. A vevő a szer­ző­dés­től akkor áll­hat el, ha az eladó a kija­ví­tást vagy a kicse­ré­lést nem vál­lal­ta, annak meg­fe­le­lő határ­idő­ben nem tud ele­get tenni, vagy ha a vevő­nek a kija­ví­tás­hoz vagy kicse­ré­lés­hez fűző­dő érde­ke meg­szűnt. Lénye­ges, hogy javí­tás ese­tén a kija­ví­tott rész tekin­te­té­ben a határ­idők újrakezdődnek.

Így pél­dá­ul, el lehet állni a szer­ző­dés­től több­szö­ri, ered­mény­te­len javí­tás után, vagy ha a gép­jár­mű az élet­ko­rá­hoz és a futás­tel­je­sít­mé­nyé­hez képest rend­kí­vül gyak­ran, soro­za­to­san meg­hi­bá­so­dik, és a javí­tás több­ször is ered­mény­te­len. Ha a kija­ví­tást választ­ja a vevő, a hiba kija­ví­tá­sá­nak vár­ha­tó költ­sé­gét akkor is köve­tel­he­ti, ha a kija­ví­tás tény­le­ge­sen még nem tör­tént meg. Ter­mé­sze­te­sen a költ­sé­gek­kel téte­le­sen el is kell majd számolni.

Mi a különb­ség, ha vál­lal­ko­zás­tól vagy magán­sze­mély­től való vásá­ro­lunk hasz­nált autót?

Ha magán­sze­mély­től vásá­ro­lunk hasz­nált autót, akkor a kel­lék­sza­va­tos­sá­gi köte­le­zett­sé­ge 1 évig áll fenn az eladó­nak. Ha keres­ke­dő­től vásá­ro­lunk, akkor a kel­lék­sza­va­tos­ság ideje 2 év, de figyel­ni kell arra, hogy a szer­ző­dés­ben lerö­vi­dít­he­tő 1 évre.

Kinek kell bizo­nyí­ta­nia, hogy a vásár­lás után jelent­ke­ző hiba oka már az adás­vé­tel­kor is megvolt?

Ha keres­ke­dő­től vásá­ro­lunk, 6 hóna­pig az eladó­nak kell bizo­nyí­ta­nia, hogy a hiba oka az adás­vé­tel idő­pont­ja után kelet­ke­zett. Magán­sze­mé­lyek közöt­ti vásár­lás ese­tén ellen­ke­ző a hely­zet, ilyen­kor a vevő­nek kell bizo­nyí­ta­nia, hogy a hiba oka már fenn­állt az eladás­kor is.

Ezért is fon­tos min­dig meg­néz­ni, hogy ki sze­re­pel a szer­ző­dé­sen eladó­ként, mert elté­rő sza­bá­lyok vonat­koz­nak a magán­sze­mély­ként és a keres­ke­dő­ként eladókra.

Fon­tos! A felek közöt­ti szer­ző­dés­ben a tör­vény szá­mos ren­del­ke­zé­sé­től el lehet térni, ezért min­dig kellő figye­lem­mel és ala­pos­ság­gal át kell tanul­má­nyoz­ni a szer­ző­dést, és szük­ség ese­tén kér­jünk szak­mai segítséget.