Főoldal » Hírek » Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki alko­hol hatá­sa alatt vezet­te elekt­ro­mos rollerjét. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2022 szep­tem­be­ré­ben az esti órák­ban itta­san vezet­te elekt­ro­mos rol­ler­jét Pécsett, a bel­vá­ros­ban, az alko­hol köze­pes fok­ban befo­lyá­sol­ta. Az úton, kanya­ro­dás köz­ben a rol­ler­rel meg­csú­szott, elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett és elesett. A férfi beütöt­te a fejét az asz­falt­ba, eltör­te az orrát és meg­sé­rült az arca.

Mivel a rol­ler gépi meg­haj­tá­sú jár­mű­nek minő­sül, így a vád­lott cse­lek­mé­nye ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek minősül.

Tekin­tet­tel arra, hogy a vád­lot­tat már koráb­ban a bíró­ság két­szer is elítél­te ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt, ezért az ügyész­ség vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indítványt.