Főoldal » Archív » Elektromotorokkal bukott le a miskolci orgazda

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság  elren­del­te annak a 43 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki­től  a rend­őr­ség bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó elekt­ro­mos kerék­pár meg­haj­tó egy­sé­ge­ket fog­lalt le közel 6.000.000 Ft értékben.

 A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a férfi ellen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás  ada­tai sze­rint, isme­ret­len elkö­ve­tő idén janu­ár és decem­ber közöt­ti idő­szak­ban, pon­to­sab­ban meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban, egy kül­föl­di nagy­vál­la­lat  mis­kol­ci  rak­tá­rá­ból,  isme­ret­len mód­szer­rel eltu­laj­do­ní­tott 48 darab, egyen­ként 400 euró érté­kű, un. e-bike  meg­haj­tó egy­sé­get. A most letar­tóz­ta­tott férfi az elekt­ro­mo­to­ro­kat tovább érté­ke­sí­tés cél­já­ból, úgy sze­rez­te meg és rej­tet­te el egy mis­kol­ci ingat­lan­ban, hogy tudo­más­sal bírt arról, hogy a meg­haj­tók vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény­ből szár­maz­nak. A nyo­mo­zás kere­té­ben a rend­őr­ség azt is vizs­gál­ja, hogy a gya­nú­sí­tott­nál lefog­lalt dol­gok milyen módon és ki által kerül­tek ki a cég raktárából.

 A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek illet­ve a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, így a gya­nú­sí­tott egy­elő­re egy hónap­ra elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került.