Főoldal » Hírek » Élettársa kiskorú lányával erőszakoskodott – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi élet­tár­sa kis­ko­rú lányá­val erő­sza­kos­ko­dott. A Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki a vádlottat.

A Bara­nya megyei tele­pü­lé­sen élő vád­lott 2016-ban ismer­ke­dett meg későb­bi élet­tár­sá­val, aki egye­dül nevel­te az állan­dó fel­ügye­le­tet igény­lő, kis­ko­rú lányát. A vád­lott élet­tár­sá­val és a sér­tet­tel 2020. ápri­li­sá­ban egy közö­sen vásá­rolt csa­lá­di házba köl­tö­zött. A nő 2020. novem­be­ré­től több alka­lom­mal járt orvo­si keze­lés­re a köze­li város­ba, amely­nek során a vád­lott huza­mo­sabb ideig ket­tes­ben maradt a sér­tet­tel. Ebben az idő­szak­ban gyer­me­ke maga­tar­tá­sá­ban nega­tív vál­to­zá­so­kat ész­lelt, ezért olyan tech­ni­kai esz­közt szer­zett be, amellyel távol­lé­té­ben a lánya szo­bá­já­ban tör­tén­te­ket ellen­őriz­ni tudja. 2022. júni­u­sá­nak egyik nap­ján, ami­kor a nő ismét huza­mo­sabb időre távo­zott ott­hon­ról, a szo­bá­ban elhe­lye­zett kame­ra rög­zí­tet­te, ahogy a vád­lott a sér­tet­tet sze­xu­á­li­san molesztálja.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2023. októ­be­ré­ben sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 8 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A másod­fo­kon eljárt a Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét - az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - helybenhagyta