Főoldal » Archív » Élettársa kislányát molesztálta szexuálisan

A Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt elítélt elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi fenntartását.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen, 8 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azt az ásott­hal­mi elkö­ve­tőt, akit az ügyész­ség a férfi élet­tár­sá­nak tizen­két éves lánya sérel­mé­re, több alka­lom­mal meg­va­ló­sí­tott sze­xu­á­lis molesz­tá­lás­sal vádolt.

Az ügy­ben jelen­leg másod­fo­kú eljá­rás van folyamatban.

Arra tekin­tet­tel, hogy a vád­lott kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll, mely­nek indo­kolt­sá­gá­nak felül­vizs­gá­la­ta a tör­vény értel­mé­ben szük­sé­ges­sé vált, a Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a dön­tés­re hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé indít­vá­nyoz­ta a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi fenntartását.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel a vád­lott ese­té­ben a szö­kés és az elrej­tő­zés veszé­lye tovább­ra is fenn­áll és a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel elér­ni kívánt célok kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás­sal érhe­tők el.