Főoldal » Hírek » Életveszélyes sérülést okoztak egy kiskorú sértettnek - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt azzal az öt sze­méllyel szem­ben, akik 2021. ápri­lis 3-án, Sár­ke­reszt­úron rátá­mad­tak a 16 éves sér­tett­re, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a csa­lád­fő három, köz­tük két fia­tal­ko­rú gyer­me­ké­vel este, egy koráb­bi sére­lem­ből kifo­lyó­lag a lakó­há­zuk előtt elha­la­dó kis­ko­rú sér­tett­re, vala­mint a vele lévő sze­mé­lyek­re külön­bö­ző, az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas szer­szá­mok­kal fel­fegy­ver­kez­ve rátá­madt, őket üldö­ző­be vet­ték. A csa­lád­fő házas­tár­sa a vád­lot­ta­kat eköz­ben a kis­ko­rú meg­ölé­sé­re biz­tat­ta. A tár­sa­i­tól elsza­ka­dó kis­ko­rú sér­tet­tet az elkö­ve­tők utol­ér­ték, a meg­ölé­sé­re irá­nyu­ló kije­len­té­sek mel­lett a náluk lévő esz­kö­zök­kel bán­tal­maz­ták, megrugdosták.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy nála élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki, ame­lyet az idő­ben érke­ző szak­sze­rű orvo­si segít­ség hárí­tott el, és amely­nek elma­ra­dá­sa ese­tén a sér­tett halá­lá­hoz vezet­he­tett volna.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban két ter­helt­tel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást, egy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, a két fia­tal­ko­rú­val szem­ben pedig javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség négy ter­helt letar­tóz­ta­tá­sa fenn­tar­tá­sá­ra is indít­ványt tett.