Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napja alkalmából a Békés vármegyei ügyészi szerveknél

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pe­li az ügyé­szi szer­ve­zet a Magyar Ügyész­ség Nap­ját.

A Békés vár­me­gyei ügyé­szi szer­ve­zet mun­ka­tár­sai közül a Buda­pes­ten meg­tar­tott köz­pon­ti ünnep­sé­gen ket­ten is a leg­főbb ügyész által ado­má­nyo­zott magas elis­me­ré­se­ket vehet­tek át.

A leg­főbb ügyész úr a hosszú ideje lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett, kiemel­ke­dő szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Mol­nár Edina szeg­hal­mi járá­si ügyész­sé­gi ügyész részé­re Magyar István-díjat ado­má­nyo­zott.

Az évti­ze­de­ken át hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett kiemel­ke­dő szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rű elis­me­rés­ben része­sült dr. Tiha­nyi Zsolt Lajos cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, a Gyu­lai Járá­si Ügyész­sé­gen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő főügyész­sé­gi ügyész.

Dr. Berg Márta Békés vár­me­gyei főügyész a leg­főbb ügyész nevé­ben Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél­ben része­sí­tet­te a kiemel­ke­dő hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül dr. Sze­le­zsán Anna­má­ria gyu­lai járá­si ügyész­sé­gi ügyészt, a hosszú ideje lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett szak­mai mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Per­la­ki Péter­né főügyész­sé­gi tiszt­vi­se­lőt, kitar­tó szor­ga­lom­mal vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Fábi­án Erika Mar­git főügyész­sé­gi írno­kot, míg lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zett mun­ká­ja elis­me­ré­sé­ül Lovas­né Zemen­csik Anikó békés­csa­bai járá­si ügyész­sé­gi írno­kot.

A köz­pon­ti ünnep­ség­ről kiadott saj­tó­köz­le­mény és kis­film az aláb­bi lin­ke­ken tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/dr-franz-plochl-az-osztrak-koztarsasag-legfobb-ugyesze-es-dr-banati-janos-a-magyar-ugyvedi-kamara-orokos-tiszteletbeli-elnoke-elismerest-kapott-az-ugyeszseg-napjan-fotokkal-a-legfobb-ugyeszse/

https://ugyeszseg.hu/unnepseg-a-2023-evi-ugyeszseg-napjan/