Főoldal » Hírek » Rendezvények » Elismerések az Ügyészség Napján

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. évi kihir­de­té­sé­nek, és ezzel az önál­ló ügyész­sé­gi szer­ve­zet lét­re­ho­zá­sá­nak az emlé­ké­re 1991. óta min­den év júni­us 10-én ünne­pel­jük a Magyar Ügyész­ség Napját.

Ebből az alka­lom­ból Demus­né dr. Baka­lár Anna cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség veze­tő ügyé­sze az ügyé­szek szá­má­ra adha­tó leg­ma­ga­sabb elis­me­rés­ben, Kozma Sán­dor díj­ban része­sült, melyet dr. Polt Péter leg­főbb ügyész júni­us 11-én Buda­pes­ten, az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen adott át a kitüntetettnek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­sé­gen szol­gál­tat tel­je­sí­tő dr. Knya­zovicz­ky Zóra alügyész a Kozma Sán­dor tudo­má­nyos emlék­pá­lyá­zat ifjú­sá­gi tago­za­tán első helye­zést ért el, melyért a díjat ő is dr. Polt Péter leg­főbb ügyész­től vehet­te át.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból a Nóg­rád Megyei Főügyész­sé­gen tar­tott ünnep­sé­gen dr. Bóna Gyula főügyész Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­vél­lel ismer­te el dr. Kör­men­di­né dr. Veres Orso­lya főügyész­sé­gi ügyész, dr. Ker­tész Ágnes pász­tói járá­si veze­tő ügyész és dr. Szom­széd Balázs sal­gó­tar­já­ni járá­si ügyész­sé­gi ügyész hosszabb ideje szor­gal­ma­san, lel­ki­is­me­re­te­sen, pél­da­mu­ta­tó­an vég­zett munkáját.