Főoldal » Hírek » Elismerések az Ügyészség Napján Tolna megyében

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-i kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja, 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. E tör­vény hozta létre a modern, önál­ló ügyé­szi szer­ve­ze­tet.

Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból 2022. júni­us 9. nap­ján dr. Polt Péter leg­főbb ügyész vide­o­ü­ze­net­ben köszön­töt­te a szer­ve­zet tag­ja­it, illet­ve a Leg­főbb Ügyész­sé­gen tar­tott köz­pon­ti ünnep­sé­gen szak­mai elis­me­ré­se­ket adott át.

A Tolna Megyei Főügyész­sé­gen meg­tar­tott ünnep­sé­gen Him­mel­né dr. Ökrös Mária Mag­dol­na főügyész köszön­te meg vala­mennyi mun­ka­tár­sá­nak az elvég­zett mun­kát. A Leg­főbb Ügyész úr Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt ado­má­nyo­zott Kovács­né dr. Hesz Kata­lin cím­ze­tes főügyész­sé­gi ügyész, paksi járá­si ügyész­sé­gi ügyész részé­re a kima­gas­ló szak­mai élet­út­já­ért, vala­mint Magyar István-díjat dr. Nádasdy Zol­tán Balázs­nak, a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség meg­bí­zott veze­tő­jé­nek a pél­dás szor­ga­lom­mal, kivá­ló szak­ma­i­ság­gal, jó elmé­le­ti fel­ké­szült­ség­gel vég­zett mun­ká­já­ért és kiemel­ke­dő inst­ruk­to­ri tevé­keny­sé­gé­ért.

A főügyész Ered­mé­nyes Mun­ká­ért Okle­ve­let adott át Far­kas Kinga tamá­si járá­si ügyész­sé­gi ügyész, dr. Tóth-Pál Szand­ra szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi alügyész és Ger­jen­i­né Hodo­ván Rita ügyész­sé­gi meg­bí­zott részé­re.

A Leg­főbb Ügyész­ség által kiírt Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat díja­zott­ja­ként Bün­te­tő­jo­gon kívü­li téma­kör­ben, Ifjú­sá­gi tago­za­ton I. díj­ban része­sült dr. Ber­tha Réka, szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi fogal­ma­zó.

A Leg­főbb Ügyész­ség által kiadott ünne­pi köz­le­mény és a vide­o­ü­ze­net az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/unnepseg-az-ugyeszseg-napja-tiszteletere/

https://www.youtube.com/watch?v=o8ABoMSrUss