Főoldal » Hírek » Ünnepség az Ügyészség Napja tiszteletére
Az Ügyész­ség Nap­já­ról min­den évben köz­pon­ti ünnep­ség­gel emlé­ke­zünk meg. Idén Varga Zs. And­rás, a Kúria elnö­ke köszön­töt­te az ügyé­szi szer­ve­ze­tet meg­hí­vott ven­dég­ként, majd a leg­főbb ügyész tar­tot­ta meg hagyo­má­nyok­nak meg­fe­le­lő­en az ünne­pi beszédét. 
 
Az ünnep­sé­gen sze­mé­lye­sen vehet­tek részt a leg­ma­ga­sabb kitün­te­tés­ben része­sü­lők, emel­lett online köz­ve­tí­tés útján volt a ren­dez­vény nyo­mon követ­he­tő a meg­hí­vot­tak számára.
 
A leg­ran­go­sabb szak­mai kitün­te­tés­ben, a Kozma Sándor-díjban idén hét, mun­ká­ját huza­mo­sabb ideje, az átla­got meg­ha­la­dó szín­vo­na­lon végző ügyész­sé­gi alkal­ma­zott része­sült. Továb­bi 73 kol­lé­ga kapott egyéb elismerést.