Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Elítélték a férfit, aki kábítószert adott el az ablakon kizuhant fiatal fiú társaságának – fotókkal és rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tár­sá­val 2020 máju­sá­ban kábí­tó­szert adott el egy fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság­nak, amely­nek egyik tagja még aznap éjsza­ka kizu­hant egy I. kerü­le­ti lakás abla­kán. A bíró­ság a vád­lot­ta­kat fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­té­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint egy 25 és egy 28 éves férfi 2020 már­ci­u­sa és máju­sa között egy­mást segít­ve kábí­tó­szert érté­ke­sí­tet­tek kábítószer-fogyasztóknak. A dro­go­kat a fia­ta­labb vád­lott sze­rez­te be, majd a társa adta át a vevők­nek a sze­mé­lyes talál­ko­zók során, és ezek­ről az ügy­le­tek­ről fel­jegy­zé­se­ket is készí­tett. A vétel­ár­ral a díle­rek utó­lag szá­mol­tak el egy­más között.

A kábítószer-kereskedői tevé­keny­sé­gük kere­té­ben az idő­seb­bik elkö­ve­tő 2020. május 9-én, a VIII. kerü­let, Kál­vá­ria téren mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint és LSD-t adott át egy fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság egyik tag­já­nak, aki a til­tott sze­re­kért 20.000 forin­tot fize­tett. A tár­sa­ság még aznap éjsza­ka egy I. kerü­le­ti lakás­ban szó­ra­ko­zott, amely­nek során az egyik fia­tal kizu­hant a lakás abla­kán és később a kór­ház­ban éle­tét vesztette.

A nyo­mo­zók a kábí­tó­szert átadó vád­lott elfo­gá­sa­kor annak VIII. kerü­le­ti, majd a társa IX. kerü­le­ti laká­sá­ban kábí­tó­sze­re­ket, vala­mint nagy mennyi­sé­gű, kábí­tó­szer cso­ma­go­lá­sá­hoz hasz­nált műanyag tasa­kot, és digi­tá­lis mér­le­get találtak.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolta.

A bíró­ság egyi­kü­ket 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, tár­sát 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát szin­tén fel­füg­gesz­tet­te 4 év próbaidőre.

Az íté­let ellen az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A fel­leb­be­zést a Fővá­ro­si Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta, és az ügy ira­ta­it továb­bí­tot­ta a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-fellebbezett-hogy-letartoztatasba-keruljon-a-ferfi-aki-a-megalapozott-gyanu-szerint-eladta-a-kabitoszert-az-ablakon-kizuhano-fiatal-tarsasaganak/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi - vide­ó­fel­vé­telt tar­tal­ma­zó - köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hajtovadaszat-a-fiataloknak-kabitoszert-elado

A kábí­tó­sze­re­ket ábrá­zo­ló fény­ké­pek az egyik vád­lott lefog­lalt tele­fon­já­ról származnak.