Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Elítélték az Egér úton balesetet okozó büntetőfékező sofőrt – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság első­fo­kon fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást is kisza­bott azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020 nya­rán, az Egér úton, olyan inge­rült lett egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ó­ban, hogy bevá­gott a másik sofőr elé, majd befé­ke­zett, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­ti autó egy másik vét­len autó­val ütkö­zött. A vád­lott ezután meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 22-én, dél­után, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül köz­le­ke­dett autó­val a XI. kerü­let­ben, az Egér úton a belső for­gal­mi sáv­ban, a meg­en­ge­dett 70 km/h helyett kb. 85 km/h sebes­ség­gel. A vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő másik sofőr  az irány­jel­zőt sza­bá­lyo­san hasz­nál­va, a külső for­gal­mi sáv­ból előz­ni kez­dett, és a sáv­vál­tás miatt a vád­lott elé került. A vád­lott­nak emi­att - a meg­en­ge­det­tet egyéb­ként is túl­lé­pő sebes­ség­ről - pár másod­per­cig las­sí­ta­nia kel­lett, azon­ban ennél erő­sebb féke­zés­re nem kény­sze­rült. Az elő­zés befe­je­zé­sét köve­tő­en a másik autó sofőr­je vissza­tért a külső for­gal­mi sávba.

A vád­lott az előb­bi köz­le­ke­dé­si hely­zet miatt inge­rült lett, és ahe­lyett, hogy a belső for­gal­mi sáv­ban tovább­ha­ladt volna, fel­vet­te a külső sávba vissza­té­rő jármű sebes­sé­gét, és egy ideig mel­let­te haladt, miköz­ben a sofőr felé muto­ga­tott. Ezután gyor­sí­tott, majd az autó­ját egy hir­te­len moz­du­lat­tal jobb­ra kor­má­nyoz­va, bevá­gott a sér­tet­ti jármű elé, és bün­te­tő­fé­ke­zett.

A szán­dé­kos és köz­vet­len veszély­hely­zet­ben a sér­tett erő­tel­je­sen féke­zett, pró­bál­ta az autót elkor­má­nyoz­ni, ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött egy a belső for­gal­mi sáv­ban sza­bá­lyo­san hala­dó másik gép­ko­csi­nak. A bal­eset­ben sze­ren­csé­re senki nem sérült meg.

A vád­lott a másik két jármű ütkö­zé­sét ész­lel­te, ennek elle­né­re nem állt meg, hanem a lehú­zott abla­kon kinyúl­va, a hüvelyk­uj­ját mutat­ta a sér­tet­tek felé, majd elhaj­tott.

A vád­lott a szán­dé­kos, a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat súlyo­san sértő „bün­te­tő­fé­ke­ző” manő­ve­ré­vel köz­vet­len veszély­nek tette ki a két össze­üt­kö­ző jármű veze­tő­i­nek és uta­sa­i­nak az éle­tét és testi épsé­gét.

A bal­eset követ­kez­té­ben a két ütkö­ző jár­mű­ben össze­sen több mint 1.500.000 forint kár kelet­ke­zett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint 2 rend­be­li ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vád­ira­tot a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként, a bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től. Az íté­let nem jog­erős, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lott és a védő fel­men­tés­re irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sé­vel szem­ben az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

A fel­vé­te­len az előz­mé­nyek, a bün­te­tő­fé­ke­zés, és az azál­tal elő­idé­zett ütkö­zés is lát­ha­tó.:

https://www.facebook.com/watch/?v=3190246917892458

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/balesetet-okozott-egy-buntetofekezo-sofor-budapesten-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/