Főoldal » Hírek » Balesetet okozott egy büntetőfékező sofőr Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 36 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő­nek 2020 nya­rán, az Egér úton, egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ó­ban las­sí­ta­nia kel­lett, és ettől olyan inge­rült lett, hogy bevá­gott a másik sofőr elé, majd befé­ke­zett, amely­nek követ­kez­té­ben a sér­tet­ti autó egy másik vét­len autó­val ütkö­zött. A vád­lott meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a hely­szín­ről.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 22-én, dél­után, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül köz­le­ke­dett autó­val a XI. kerü­let­ben, az Egér úton a belső for­gal­mi sáv­ban, a meg­en­ge­dett 70 km/h helyett kb. 85 km/h sebes­ség­gel. A vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dő másik sofőr  az irány­jel­zőt sza­bá­lyo­san hasz­nál­va a külső for­gal­mi sáv­ból halad­va elő­zés miat­ti sáv­vál­tás után elé került. A vád­lott­nak emi­att - a meg­en­ge­det­tet egyéb­ként is túl­lé­pő sebes­ség­ről - pár másod­per­cig las­sí­ta­nia kel­lett, azon­ban ennél erő­sebb féke­zés­re nem kény­sze­rült, majd a másik autó vissza­tért a külső for­gal­mi sávba.

A férfi a köz­le­ke­dé­si hely­zet miatt inge­rült lett, és ahe­lyett, hogy tovább­ha­ladt volna, a külső sávba vissza­tért jármű mel­lett köz­le­ked­ve a sofőr felé muto­ga­tott. Ezután gyor­sí­tott, majd az autó­ját egy hir­te­len moz­du­lat­tal jobb­ra kor­má­nyoz­va bevá­gott a sér­tet­ti jármű elé, és bün­te­tő­fé­ke­zett.

A szán­dé­kos és köz­vet­len veszély­hely­zet­ben a sér­tett erő­tel­je­sen féke­zett, pró­bál­ta az autót elkor­má­nyoz­ni, ennek elle­né­re neki­üt­kö­zött a belső for­gal­mi sáv­ban sza­bá­lyo­san hala­dó gép­ko­csi­nak. A bal­eset­ben sze­ren­csé­re senki nem sérült meg. A vád­lott a másik két jármű ütkö­zé­sét ész­lel­te, ennek elle­né­re nem állt meg, hanem a lehú­zott abla­kon kinyúl­va, a hüvelyk­uj­ját mutat­ta a sér­tet­tek felé, majd elhaj­tott.

A vád­lott a szán­dé­kos, a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat súlyo­san sértő un. „bün­te­tő­fé­ke­ző” manő­ve­ré­vel köz­vet­len veszély­nek tette ki a két össze­üt­kö­ző jármű veze­tő­i­nek és uta­sa­i­nak az éle­tét és testi épsé­gét.

A bal­eset követ­kez­té­ben a két ütkö­ző jár­mű­ben össze­sen több mint 1.500.000 forint kár kelet­ke­zett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint 2 rend­be­li ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, vala­mint pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A fel­vé­te­len az előz­mé­nyek, a bün­te­tő­fé­ke­zés, és az ütkö­zés is lát­ha­tó. A videó az ügyész­ség Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: https://www.facebook.com/watch/?v=3190246917892458