Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a fegyveres rabló

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság hét­főn elren­del­te annak a 22 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki az ismerősét- egy fia­tal nőt- rabol­ta ki Miskolcon.

A gya­nú­sí­tott az elmúlt héten pén­te­ken, nap­köz­ben nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott, majd dél­után a laká­sán magá­hoz vette az édes­ap­ja tulaj­do­nát képe­ző, műanyag tok­ban lévő gáz­pisz­tolyt és elin­dult a sér­tett laká­sá­hoz. A fia­tal nő a kis­gyer­me­két baba­ko­csi­ban tolva, a gya­nú­sí­tott után rövid idő­vel érke­zett haza és a ház udva­rán talál­ko­zott össze a fér­fi­val. A gya­nú­sí­tott min­den előz­mény nél­kül com­bon rúgta a sér­tet­tet, majd elő­vet­te a pisz­tolyt, a nő nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta, míg a másik kezé­vel átku­tat­ta a ruhá­za­tát és elvet­te a mobil­te­le­fon­ját. A férfi ezután a hely­szín­ről meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban az idő­köz­ben kiér­ke­ző jár­őrök elfogták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nem szen­ve­dett sérü­lést, az eltu­laj­do­ní­tott mobil­te­le­fon­ját pedig vissza­kap­ta a rendőröktől.

A fér­fi­nak fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ért kell felel­nie, mely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.