Főoldal » Archív » Előzetesben a szerb kábítószercsempész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki mint­egy 27 kg kábí­tó­szert pró­bált Magyar­or­szág­ra csempészni.

A férfi 2017. augusz­tus 15-én dél­előtt fél 11-kor Rösz­ké­nél jelent­ke­zett belé­pés­re Szer­bia irá­nyá­ból Magyar­or­szág terü­le­té­re a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés­kor elren­delt átvizs­gá­lás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az autó dupla fenék­le­mez­zel van ellát­va, ahová kábí­tó­szert rej­tet­tek. A férfi által becsem­pész­ni szán­dé­ko­zott 29 cso­mag növé­nyi tör­me­lék össze­sen 27 kg kábí­tó­szert, kan­na­biszt tar­tal­ma­zott, amely külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű­nek minősül.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A bíró­ság hatá­ro­za­ta nem emel­ke­dett jog­erő­re, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.