Főoldal » Hírek » Elrendelték a bántalmazó nevelőapa távoltartását – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak a 38 éves nyugat-nógrádi fér­fi­nak a távol­tar­tá­sát, aki ott­ho­nuk­ban rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát és a nevelt lányát.

A Rét­sá­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság egy 38 éves férfi ellen foly­tat bün­te­tő­el­já­rást, aki az elmúlt más­fél évben rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát és a 16 éves nevelt lányát. Leg­utóbb a hús­vé­ti hosszú hét­vé­gén verte meg a sér­tet­te­ket, a bán­tal­ma­zá­so­kat több­ször végig­néz­te a közös, szin­tén 16 éves fiuk is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi távol­tar­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta. Az indít­vány arra irá­nyult, hogy a gya­nú­sí­tott ne vehes­se fel a kap­cso­la­tot sem sze­mé­lye­sen, sem bár­mely más úton (így pél­dá­ul tele­fo­non) a sér­tet­tek­kel, továb­bá, hogy hagy­ja el a közös házu­kat és oda ne is tér­jen vissza.

A bíró­ság akkor ren­del el távol­tar­tást a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, ha tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott az álta­la addig elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nye­ket foly­tat­ná vagy újabb, sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el a sér­tet­tek sérelmére.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség érve­i­vel egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott távol­tar­tá­sát a sér­tet­tek­től és a sér­tet­tek­kel közö­sen lakott háztól.