Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta a gyermekotthon lakóinak pénzét az intézményvezető - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 36 éves gyer­mek­vé­del­mi intéz­mény­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki a gyer­mek­ott­hon álta­la kezelt, a gyer­me­kek ellá­tá­sát biz­to­sí­tó összeg­gel, vala­mint az utó­gon­do­zott gye­re­kek apa­ná­zsá­val nem tudott elszámolni. 

A neve­lő­nő veze­tő­ként dol­go­zott két Nóg­rád megyei gyer­mek­ott­hon­ban is, a fel­ada­ta volt a gyer­me­kek ellá­tá­sát biz­to­sí­tó pénz­összeg­gel tör­té­nő gazdálkodás.

2018 már­ci­u­sa és ápri­li­sa között közel más­fél mil­lió forint volt rábíz­va, melyet a gyer­mek­ott­hon műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sá­ra kel­lett volna for­dí­ta­nia. Az ellát­mány jelen­tős része bank­szám­lá­ra érke­zett, amely­ről a keze­lé­sé­ben álló bank­kár­tyá­val mint­egy 850.000 forin­tot vett fel, azt azon­ban a neve­lés­ben álló gyer­me­kek ellá­tá­sa helyett magá­ra költötte.

A vád­lott fel­ada­ta volt az is, hogy a fel­nőtt­kor eléré­sé­vel a gyer­mek­vé­del­mi gon­dos­ko­dás­ból kike­rült fia­ta­lok utó­gon­do­zá­sá­val járó pénz­ügye­ket intéz­ze. Ennek kere­té­ben köte­les volt havon­ta a fia­ta­lok­nak saját jogán járó jut­ta­tá­sok egy részét sze­mé­lyi térí­té­si díj­ként a gyer­mek­vé­del­mi szak­szol­gá­lat felé befi­zet­ni. 2017. év során e köte­les­sé­gé­nek azon­ban öt fia­tal ese­té­ben nem tett ele­get, az elő­írt havi össze­get az intéz­mény­nek nem fizet­te be, azzal a sér­tet­tek felé sem szá­molt el, azt saját szük­ség­le­te­i­re for­dí­tot­ta, ezzel a fia­ta­lok­nak közel 150.000 forint kárt okozott.

Az egyik utó­gon­do­zott saját nevé­re szóló bank­kár­tyá­ját és az ahhoz tar­to­zó PIN kódot is a nő őriz­te, arról 2017 novem­be­re és 2018 janu­ár­ja között több­ször kész­pénzt vett fel, vala­mint azzal köz­vet­le­nül fize­tett is a saját igé­nye­i­nek fede­zé­se cél­já­ból, ezzel a fia­tal meg­ta­ka­rí­tá­sá­ból 780.000 forin­tot élt fel.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nő ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lot­tat a pró­ba­idő ide­jé­re a bíró­ság helyez­ze párt­fo­gó fel­ügye­let alá. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a nőt az oko­zott károk megtérítésére.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­dal egye­ző­en elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 1 év 8 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha az eljá­rás ada­tai alap­ján ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az elkö­ve­tő­vel szem­ben a bün­te­tés a vég­re­haj­tás elren­de­lé­se nél­kül is eléri a cél­ját, azaz a szank­ció a tet­test vissza­tart­ja újabb bűn­cse­lek­mény elkövetésétől.

Amennyi­ben az elkö­ve­tő még­sem tér jó útra és a pró­ba­idő alatt újabb bűn­cse­lek­ményt követ el, az emi­att kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa már nem füg­geszt­he­tő fel, és azzal együtt a koráb­ban fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is le kell töltenie.

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről köz­ért­he­tő­en: https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/