Főoldal » Archív » Eltörte ismerőse lábcsontját – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 50 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2017 decem­be­ré­ben egy koráb­bi konf­lik­tus miatt olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta egyik isme­rő­sét, hogy annak a láb­csont­ja is eltört.

A vád­lott 2017. decem­ber 16-án dél­után Kecs­ke­mé­ten egy élel­mi­szer­bolt köze­lé­ben utol­ér­te egyik isme­rő­sét, aki­nek néhány nap­pal azelőtt isme­ret­len okból meg­ígér­te, hogy meg fogja verni. A vád­lott isme­rő­se a talál­ko­zás­kor ittas volt és éppen a bolt­ból tar­tott hazafelé.

A vád­lott azon­ban hátul­ról tar­kón ütöt­te a fér­fit, ami miatt a sér­tett a föld­re esett. Az esés követ­kez­té­ben a sér­tett lába meg­sé­rült, így nem tudott fel­kel­ni a föld­ről. A vád­lott tovább bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, arcon ütöt­te, lábon rúgta, majd ami­kor a sér­tett élet­tár­sa köze­le­dett, elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt az arcán és a jobb lábán duz­za­nat­tal járó zúzó­dá­so­kat szen­ve­dett, vala­mint a jobb lábá­nak egyes láb­kö­zép­csont­jai is eltör­tek. A sérü­lé­sek 8 napon túl, össze­sen 6 hét alatt gyógyultak.

A bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.