Főoldal » Hírek » Elvitte és összetörte ismerőse autóját - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 29 éves férfi – külö­nös vissza­eső­ként – tavaly kará­csony­kor egy mun­kás­szál­lón elvet­te az ott lakó egyik férfi céges autó­já­nak indí­tó­kul­csát majd két mun­ka­tár­sá­val együtt az autó­val elhaj­tott. A jár­mű­vel ezt köve­tő­en bal­ese­tet szen­ve­dett - 400.000 forint anya­gi kárt okoz­va az autóban.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a 29 éves kazinc­bar­ci­kai szár­ma­zá­sú fér­fit 2020 feb­ru­ár­já­ban lopás vét­sé­ge miatt 5 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, egy­ide­jű­leg vég­re­haj­tá­sát ren­del­ték el egy koráb­ban ugyan­csak lopás miatt kisza­bott 6 hóna­pos, fel­füg­gesz­tett szabadságvesztésnek.

Ezt köve­tő­en tavaly kará­csony­kor egy vámos­sza­ba­di mun­kás­szál­lón lakó isme­rő­sé­nek szek­ré­nyé­ből kivet­te a férfi által hasz­nált céges autó indí­tó­kul­csát és az autó­val – másik két mun­ka­tár­sát szál­lít­va - útnak indult.

Az autó­val azon­ban nem az idő­já­rá­si és útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett, így letért az útról és a szán­tó­föld­re haj­tott. Az autó­ban 400.000 forint kár keletkezett.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt, mint külö­nös vissza­esőt jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­té­si tétel négy és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.