Főoldal » Hírek » Elzárást kaptak a macskakölykök haláláért felelős állatkínzók – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság jog­erő­sen elzá­rás­ra ítél­te azt az 50 éves fér­fit és 46 éves tár­sát, akik kiol­tot­ták négy macs­ka életét.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb férfi 2023. szep­tem­ber 12-én meg­kér­te isme­rő­sét, hogy a háza pad­lá­sán lévő kölyök­macs­ká­kat „tün­tes­se el”, ezért egy doboz sört aján­lott neki. A másik férfi egy nylon zacs­kó­ba tette a pár napos cicá­kat, majd a fizet­sé­gül kapott sör­rel együtt haza­ment. A háza udva­rán a zacs­kó szá­ját bekö­töt­te, mert később akar­ta elás­ni az álla­to­kat, majd elment otthonról.

A vád­lott szom­széd­ja meg­hal­lot­ta a két­ség­be­esett nyá­vo­gást, és ami­kor meg­lát­ta, hogy az egy nylon zacs­kó­ból jön, érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket és az állat­vé­dő­ket. A rend­őrök enge­dé­lyé­vel egyik roko­na átmá­szott a kerí­té­sen és a tűző napon lévő zacs­kó szá­ját kinyitotta.

Ekkor­ra három kölyök­macs­ka már elpusz­tult, kettő pedig élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, eze­ket az állat­vé­dők orvos­hoz szál­lí­tot­ták. Az élet­ve­szélyt az egyi­kük­nél sike­rült elhá­rí­ta­ni, a másik orvos­hoz vitt állat azon­ban ugyan­csak elpusztult.

A négy macs­ka rend­kí­vü­li szen­ve­dés­sel pusz­tult el, esé­lyük sem volt a mene­kü­lés­re. Az ügyész­ség a macs­ka­tu­laj­do­nost fel­buj­tó­ként, tár­sát pedig tet­tes­ként elkö­ve­tett, több állat pusz­tu­lá­sát okozó állat­kín­zás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a két bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, ezért őket a bíró­ság nyom­ban elzá­rás bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­tet az ügyész és a vád­lot­tak is tudo­má­sul vet­ték, így az jogerős.