Főoldal » Archív » Embercsempész letartóztatása után két hónapon belül vádemelés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a letar­tóz­ta­tá­sát köve­tő két hóna­pon belül vádat emelt azzal az egyip­to­mi fér­fi­val szem­ben, aki bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként csem­pé­szett migránsokat.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben 2018. júli­us 19. nap­ján indít­vá­nyoz­ta egy egyip­to­mi állam­pol­gár­sá­gú sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sét, ame­lyet érin­tő­en az ügyész­ség saj­tó­köz­le­ményt adott ki (https://ugyeszseg.hu/embercsempesz-letartoztatasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg/.

A 2018. júli­us 16. nap­já­tól bűn­ügyi őri­zet­ben, majd 2018. júli­us 19. nap­já­tól letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő egy 2015. júli­u­sá­ban lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként, annak veze­tő­jé­vel együtt 2016. ápri­li­sá­ban meg­bí­zott egy har­ma­dik sze­mélyt azzal, hogy 1000 euró anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért 2016. ápri­lis 15. nap­ján Győr­ből 10 fő olyan mig­ránst szál­lít­son Auszt­ri­á­ba, akik­ről tudta, hogy Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát ille­gá­li­san lép­ték át. A férfi gép­jár­mű­vet is biz­to­sí­tott  a meg­bí­zott sze­mély­nek, aki  a mig­rán­so­kat az M1 autó­pá­lyán szál­lí­tot­ta azzal a szán­dék­kal, hogy őket Nyugat-Európába viszi, ami­kor a rend­őrök ellen­őr­zés alá vonták.

Az egyip­to­mi férfi Magyar­or­szá­got elhagy­ta, isme­ret­len hely­re távo­zott, ezért vele szem­ben a bíró­ság -  az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - nem­zet­kö­zi és euró­pai elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, ennek ered­mé­nye­kép­pen őt az olasz ható­sá­gok Milá­nó­ban fog­ták el, majd a magyar ható­sá­gok­nak kiadták.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a ható­ság elől megszökne.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát köve­tő­en már elké­szí­tet­te a vád­ira­tot, majd annak - az elkö­ve­tő által értett nyelv­re tör­té­nő - for­dí­tá­sát köve­tő­en benyúj­tot­ta a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re.  A vád­irat­ban az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra tett indítványt.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel és tár­sa­i­val szem­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség koráb­ban már vádat emelt (https://ugyeszseg.hu/az-iraki-ferfi-vezetesevel-tobb-mint-100-migranst-csempeszett-a-bunszervezet-videoval/).

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé teszi, ezért a vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy őt a bíró­ság 5 év vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélje.

Az ügy­ben a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog íté­le­tet hozni.