Főoldal » Archív » Az iraki férfi vezetésével több, mint 100 migránst csempészett a bűnszervezet - videóval

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az ember­csem­pé­szés szer­ve­ző­je, irá­nyí­tó­ja által, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy iraki és öt magyar fér­fi­val szemben.

Az iraki állam­pol­gár I. rendű vád­lott 2015. év júli­u­sá­ban hozta létre az ember­csem­pé­szés­sel fog­lal­ko­zó bűn­szer­ve­ze­tet, mely­nek ő volt a veze­tő­je. A bűn­szer­ve­zet magyar­or­szá­gi köz­pont­tal 2016 máju­sá­ig műkö­dött azzal a cél­lal, hogy mig­rán­so­kat Nyugat-Európába csempésszen.

Az I. rendű vád­lott a bűn­szer­ve­zet alsóbb szin­tű irá­nyí­tó­já­nak beszer­ve­zett két másik fér­fit, a II. és III. rendű vád­lot­ta­kat, majd sofőr­ként csat­la­ko­zott a IV. rendű, az V. rendű és a VI. rendű vád­lott. A bűn­szer­ve­zet tagja volt még leg­alább három isme­ret­len sze­mély, akik a mig­rán­so­kat a mene­kült tábo­rok­ból irá­nyí­tot­ták, és az egyik buda­pes­ti hotel­ben fogadták.

Az iraki férfi a mig­rán­sok­nak a bics­kei és a vámos­sza­ba­di mene­kült tábo­rok­ból egy buda­pes­ti hotel­be, majd onnan Nyugat-Európába tör­té­nő ille­gá­lis szál­lí­tá­sát szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta. A bűn­szer­ve­zet feje a mig­ráns sze­mé­lyek­től kapott pénz­ből fizet­te a bűn­szer­ve­zet tag­ja­it, illet­ve ő finan­szí­roz­ta az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált gép­jár­mű­vek, autó­pá­lya mat­ri­cák, tele­fo­nok meg­vá­sár­lá­sát. A két beszer­ve­zett magyar férfi a mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­jár­mű­vek sofőr­je­it tele­fo­non keresz­tül irá­nyí­tot­ta, koor­di­nál­ta, továb­bá ők közöl­ték az úticélt.

Az elkö­ve­tők ezzel a mód­szer­rel 2015 júli­u­sá­tól 2016 máju­sá­ig leg­alább 100 főt csem­pész­tek Nyugat-Európába.

Az ember­csem­pé­szet révén az iraki férfi 6.082.773 forint­tal, a II. rendű vád­lott 2.288.163 forint­tal, a III. rendű vád­lott 1.086.475 forint­tal, a IV. rendű vád­lott 868.860 forint­tal, az V. rendű vád­lott 218.259 forint­tal, a VI. rendű vád­lott 233. 868 forint­tal gazdagodott.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jét a főügyész­ség az ember­csem­pé­szés szer­ve­ző­je, irá­nyí­tó­ja által, foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, öt másik tár­sát foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A fér­fi­ak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék fog dönteni.

A rend­őr­ség által koráb­ban készí­tett videó, illet­ve a képek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/melegbol-a-huvosre