Főoldal » Archív » Embercsempész letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Tatai Járá­si Ügyész­ség a  több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­vá­nyoz­ta egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély letar­tóz­ta­tá­sa határ­ide­jé­nek hosszabbítását. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az ügyész­ség a  https://ugyeszseg.hu/embercsempesz-letartoztatasat-inditvanyozta-az-ugyeszseg-fotokkal/ olda­lon adott ki sajtóközleményt.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 13-án, 00.32 óra és 8.20 óra között, Magyar­or­szág terü­le­tén, az álta­la veze­tett, ukrán honos­sá­gú, sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett öt viet­ná­mi állam­pol­gárt. Ők Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sul­tak nem vol­tak, és Német­or­szág­ba kíván­tak eljut­ni. Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi a viet­ná­mi­ak­nak, azért, hogy német­or­szá­gi úti cél­ju­kat elér­jék, szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott a magyar-osztrák állam­ha­tár enge­dély nél­kü­li átlé­pé­sé­hez oly módon, hogy őket az M1 autó­pá­lyán Auszt­ria felé szál­lí­tot­ta. Ennek során 2019. szep­tem­ber 13-án, 10.40 óra­kor a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit az M1 autó­pá­lya 67-es km szel­vé­nyé­ben, Komárom-Esztergom megye terü­le­tén, rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, és a cse­lek­ményt leleplezték.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró 2019. szep­tem­ber 16. nap­ján elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amely után annak határ­ide­jét három hónap­pal meghosszabbította.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek újabb két hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert állás­pont­ja sze­rint vál­to­zat­la­nul fenn áll annak a veszé­lye, hogy a férfi a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, vala­mint sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tás megnehezítené.