Főoldal » Archív » Embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - Fotókkal

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sét.

Az elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 13. nap­ján a haj­na­li órák­ban Magyar­or­szág terü­le­tén az álta­la veze­tett ukrán honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett öt viet­ná­mi állam­pol­gárt, akik nem vol­tak jogo­sul­tak Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­kod­ni, és Német­or­szág­ba kíván­tak eljut­ni. Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú férfi a viet­ná­mi­ak­nak a német­or­szá­gi úti­cél­juk eléré­se érde­ké­ben szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott a magyar-osztrák állam­ha­tár enge­dély nél­kü­li átlé­pé­sé­hez oly módon, hogy őket Magyar­or­szág terü­le­tén keresz­tül Auszt­ria felé az M1 autó­pá­lyán gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta. Ennek során 2019. szep­tem­ber 13. nap­ján dél­előtt a gya­nú­sí­tott által veze­tett gép­ko­csit az M1 autó­pá­lya 67-es km szel­vé­nyé­ben, Komárom-Esztergom megye terü­le­tén rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták, és a cse­lek­ményt lelep­lez­ték.

Az ügyész­ség indít­ványt tett az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, mert fenn áll annak a veszé­lye, hogy a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né válna, vala­mint fenn áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek a veszé­lye.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sa során a rend­őr­ség által készí­tett fotók a követ­ke­ző olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempesz-es-ot-migrans-tata.