Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » Embercsempészés bűntette miatti bíróság elé állításról - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye fotókkal

A Kősze­gi Járá­si Ügyész­ség 2020. októ­ber 6-án bíró­ság elé állí­tot­ta azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő román taxi­so­főrt, aki négy kül­föl­di állam­pol­gárt akart ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

A vád sze­rint a román férfi az álta­la veze­tett taxi­ba 2020. szep­tem­ber 10-én vett fel négy mig­ránst a déli határ köze­lé­ben. A mig­rán­sok a Makó és Nagy­lak közöt­ti mező­gaz­da­sá­gi terü­le­ten, a kuko­ri­ca­föl­dön buj­kál­tak és a vád­lott fütty jelé­re jöt­tek elő.

A meg­ál­la­po­dás sze­rint a vád­lott az érvé­nyes tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, okmá­nyok nél­kü­li négy palesz­tin állam­pol­gárt az osztrák-magyar határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta, őket magyar terü­le­ten az autó­ból kitet­te. A vád­lott Kőszeg Határ­át­ke­lő­he­lyen Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­ta és a határ­tól 200 méter­re vára­ko­zott a mig­rán­sok­ra, hogy miu­tán a zöld­ha­tá­ron Auszt­ri­á­ba jutot­tak, őket Bécs­be szállítsa.

A vád­lott a szál­lí­tást köve­tő­en sze­mé­lyen­ként 500 eurót kapott volna.

A mig­rán­sok közül három főt lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján a kősze­gi rend­őrök elő­ál­lí­tot­tak, míg egy sze­mély elme­ne­kült. A vád­lot­tat az osztrák-magyar közös jár­őr­szol­gá­lat jár­őrei von­ták ellen­őr­zés alá.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság íté­le­té­ben a tény­ál­lást a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg és a vád­lot­tat ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért őt 2 év 8 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, továb­bá 4 évre kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. Az ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

A Kősze­gi Járás­bí­ró­ság a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.