Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Embercsempészésre létrejött bűnszervezet tagjaival szembeni vádemelés

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat két szerb állam­pol­gár­ral szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az első­ren­dű vád­lott egy kis­buszt, míg a másod­ren­dű vád­lott egy sze­mély­gép­ko­csit bérelt ki Belg­rád­ban, majd a jár­mű­vek­kel mind­ket­ten a tom­pai határ­át­ke­lő­he­lyen utaz­tak be az ország­ba. Az első­ren­dű vád­lott 2018. május 3-án, az éjsza­kai órák­ban a határ magyar olda­lán a másod­ren­dű vád­lott útmu­ta­tá­sa, vala­mint egy isme­ret­len sze­mély tele­fo­non adott irány­mu­ta­tá­sa alap­ján a zárt rak­tér­rel ren­del­ke­ző kis­busz­ba fel­vett  6 srí lan­kai és 12 afgán állam­pol­gárt, akik Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­el­le­ne­sen érkez­tek azért, hogy innen ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba utaz­nak tovább.

Az első­ren­dű vád­lott a kis­busz­ba fel­vett mig­ráns sze­mé­lyek­kel az M6 és M1 autó­pá­lyán Auszt­ria felé köz­le­ke­dett, ennek során a másod­ren­dű vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­val kísér­te őket, és ezzel a szál­lí­tást biz­to­sí­tot­ta. A vád­lot­tak a szál­lí­tás köz­ben egy­más­sal, és az isme­ret­len meg­bí­zó­juk­kal tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. A rend­őr­jár­őrök 2018. május 4-én 1 óra körül mind­két gép­jár­mű­vet ellen­őr­zés alá von­ták, az ember­csem­pé­sze­ket elfogták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 2018. május 4-én ren­del­te el a két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő volt, hogy a ter­hel­tek jelen­lé­te az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek­nél más­képp nem biz­to­sít­ha­tó, továb­bá fenn állt annak a veszé­lye, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, illet­ve újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A vád­irat­ban az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik, úgy őket a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélje.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sá­ról koráb­ban az aláb­bi olda­lon adott ki közleményt:

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-maradnak-a-szerb-embercsempeszek/