Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Emberéletet követelt a gyorshajtó teherautó és az ásóboronázó ütközése – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő teher­gép­ko­csi­já­val a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve az előt­te hala­dó mező­gaz­da­sá­gi jár­mű­sze­rel­vény­nek ütkö­zött, amely­nek követ­kez­té­ben a teher­gép­ko­csi jobb első utasa a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a bács­bo­ko­di férfi tavaly már­ci­us 10-én, dél­után, az 55. számú főúton Mély­kút irá­nyá­ba nap­pa­li, derült látá­si viszo­nyok között köz­le­ke­dett a céges teher­gép­ko­csi­val, amely­ben három utasa is volt. A vád­lott a meg­en­ge­dett 90 km/h sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve, mint­egy 125-130 km/h sebes­ség­gel vezet­te a teher­au­tót, emi­att nem tar­tott meg­fe­le­lő köve­té­si távol­sá­got az előt­te hala­dó mező­gaz­da­sá­gi jár­mű­ből és a hozzá kap­csolt ásó­bo­ro­ná­zó­ból álló jár­mű­sze­rel­vény mögött. Balra kor­mány­zá­sa elle­né­re a teher­au­tó jobb ele­jé­vel neki­üt­kö­zött a 25-30 km/h sebes­ség­gel hala­dó lassú jármű hátsó részé­nek, ami­nek követ­kez­té­ben a jár­mű­sze­rel­vény meg­pör­dült és az ütkö­zés ere­jé­től szét­sza­kad­va a szem­köz­ti sáv­ban állt meg. A vád­lott által veze­tett teher­gép­ko­csi az ütkö­zést köve­tő­en előbb a túl­ol­da­li útpad­ká­ra sod­ró­dott, majd a víz­el­ve­ze­tő árok falá­nak csapódott.

A bal­eset során a teher­au­tó jobb első utasa kizu­hant a jár­mű­ből és a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A jobb hátsó utas és a biz­ton­sá­gi övet nem hasz­ná­ló vád­lott súlyos sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, amely sze­rint másik jár­mű­vet csak olyan távol­ság­ban sza­bad követ­ni, amely ele­gen­dő ahhoz, hogy az elöl hala­dó jármű mögött – annak hir­te­len féke­zé­se ese­té­ben is - meg lehes­sen állni.

Az ügyész­ség a sofőrt halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a teher­au­tó és a mező­gaz­da­sá­gi jár­mű­sze­rel­vény lát­ha­tó az ütkö­zést követően.