Főoldal » Archív » Emberölésbe torkollott a szilveszteri mulatság - letartóztatási indítvány

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy bün­te­tett elő­éle­tű negy­ven­két éves nő, tizen­ki­lenc éves fia és szin­tén bün­te­tett elő­éle­tű har­minc­hét éves élet­tár­sa letar­tóz­ta­tá­sát, mert érté­ke­i­ért meg­öl­tek egy duna­var­sá­nyi férfit.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2019. decem­ber 31-én, Duna­var­sány­ban, egy roko­nuk­nál fogyasz­tot­tak nap­köz­ben alko­holt, majd onnan 23 óra körül átmen­tek az ötven­hat éves sér­tett­hez azzal a szán­dék­kal, hogy tőle pénzt sze­rez­ze­nek. A sér­tet­tel azon­ban ita­lo­zás köz­ben össze­szó­lal­koz­tak és távoz­ni­uk kellett.

Később azon­ban az elkö­ve­tők vissza­tér­tek és erő­szak­kal benyo­mul­tak a házba, ahol a nő élet­tár­sa esz­mé­let­len­re verte a sér­tet­tet, míg tár­sai érté­kek után kutat­tak. A magá­hoz térő sér­tet­től a tizen­ki­lenc éves elkö­ve­tő pénzt köve­telt, miköz­ben har­minc­hét éves társa több­ször fejbe rúgta. A cse­lek­mény­be a negy­ven­két éves nő is bekap­cso­ló­dott, az elkö­ve­tők végül külön­bö­ző, a kezük ügyé­be kerü­lő dolog­gal ütöt­ték a sér­tett fejét, egy mik­ro­hul­lá­mú sütőt is hoz­zá­vág­tak, majd egy étke­ző­asz­talt is ráborítottak.

A bán­tal­ma­zás során elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Ezután az elkö­ve­tők az álta­luk a ház­ból össze­sze­dett érték­tár­gyak­kal és élel­mi­szer­rel eltávoztak.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a nőt és a két férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat mivel szö­ké­sük­től lehet tar­ta­ni, illet­ve fenn­áll a har­minc­hét éves férfi ese­té­ben veszé­lye annak, hogy sza­bad­lá­bon újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.