Főoldal » Archív » Embertelen körülmények között tartotta és munkavégzésre kényszerítette nehéz sorsú ismerősét egy kerekegyházi férfi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt vádat emelt egy ötven­há­rom éves kerek­egy­há­zi fér­fi­vel szem­ben, aki fenye­ge­tő, bán­tal­ma­zó fel­lé­pé­sé­vel szo­ci­á­li­san rászo­rult isme­rő­sét hóna­po­kon keresz­tül féle­lem­ben tar­tot­ta és mun­ká­ra kényszerítette.

A vád sze­rint az ötven­há­rom éves vád­lott és az alkal­mi mun­ká­ból élő, isko­lá­zat­lan, szin­tén kerek­egy­há­zi sér­tett rég­óta ismer­te egy­mást. A tanyán élő vád­lott 2017. ápri­lis ele­jén jól fize­tő, tar­tós vályog­ve­ré­si munka ürü­gyé­vel magá­hoz köl­töz­tet­te a sér­tet­tet, majd lak­he­lyé­ül egy bedesz­ká­zott abla­kú, áram nél­kü­li, sötét szo­bát jelölt ki, amely csak a vád­lott által lakott helyi­ség­ből volt meg­kö­ze­lít­he­tő. Éjsza­ká­ra a helyi­ség ajta­ját a vád­lott úgy rög­zí­tet­te, hogy azt belül­ről nem lehe­tett kinyit­ni. A vád­lott a sér­tett tele­fon­ját is elvet­te és csak az enge­dé­lyé­vel, az ő jelen­lé­té­ben tele­fo­nál­ha­tott. A vád­lott a sér­tet­tet a „csics­ká­já­nak” nevez­te, egye­dül nem enged­te sehova.

Az ígért vályog­ve­ré­si munka nem való­sult meg, helyet­te a sér­tet­tet erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel a saját lábá­nak, kar­já­nak masszí­ro­zá­sá­ra, házi mun­kák elvég­zé­sé­re, így mosás­ra, taka­rí­tás­ra, moso­ga­tás­ra, továb­bá a tanyán és a vád­lott csa­lád­tag­ja­i­nál fűnyí­rás­ra, favá­gás­ra, kőmű­ves mun­kák­ra kény­sze­rí­tet­te. Féle­lem­kel­tés cél­já­ból a vád­lott a tanya­épü­let­ben és a sze­mély­gép­ko­csi­já­ban több helyen szúró-vágóeszközöket, szám­szer­íjat, fém­kar­dot, bozót­vá­gó kést, fa botot és csúz­lit tar­tott. Han­goz­tat­ta, hogy a nyíl­lal keresz­tül­lö­vi, a kard­dal pedig levág­ja a sér­tett fejét. Meg­fe­nye­get­te, hogy ha szök­ni pró­bál, hasz­nál­ni fogja a fegy­ve­re­ket, ami komoly félel­met kel­tett a sér­tett­ben. Emel­lett a vád­lott napi szin­ten bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet: meg­po­foz­ta vagy azzal ütöt­te, ami éppen a kezé­ben volt. Ásó­nyél darab­bal a lába szá­rát ütöt­te, de elő­for­dult, hogy a sér­tett­nek ki kel­lett nyúj­ta­nia a kezét és a tenye­rét ütöt­te a vádlott.

Ezen több, mint négy hónap alatt a vád­lott nem dol­go­zott, mind­vé­gig a sér­tett köze­lé­ben volt és fel­ügyel­te őt. A sér­tett a vád­lot­tól ételt és ciga­ret­tát kapott, fizet­sé­get nem. 2017. augusz­tus 13-án a vád­lott már reg­gel bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet és nap­köz­ben is agresszív volt vele. A sér­tett kora dél­után, kihasz­nál­va a vád­lott lan­ka­dó figyel­mét, elszö­kött a tanyá­ról és segít­sé­get kért.

A vád­lott a hóna­po­kig tartó fenye­ge­tő, bán­tal­ma­zó fel­lé­pé­sé­vel a sér­tett­nek jelen­tős testi és lelki gyöt­rel­met okozott.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség a kény­szer­mun­ka súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt, hogy a lefog­lalt bozót­vá­gót, fém­kar­dot, bics­ká­kat a bíró­ság koboz­za el. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.