Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés a drogdíler ügyében - 6 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 31 éves nő, aki rend­sze­re­sen áru­sí­tott kábí­tó­szert, köz­tük fia­tal­ko­rú vásár­ló­já­nak is.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 máju­sá­ban emelt vádat a nő és két vevő­je – köz­tük egy 17 éves fiú – ellen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek kábí­tó­szer átadá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa vét­sé­ge miatt. A vád­irat sze­rint a díler 2021. ápri­lis és júni­us között a 34 éves fér­fi­nek leg­alább négy alka­lom­mal, míg a fia­tal­nak – aki­nek élet­ko­rá­ról tudo­más­sal bírt – leg­alább három alka­lom­mal adott el alu­fó­li­á­ba tekert, fehér színű por álla­gú anya­got, mely­ről az igaz­ság­ügyi szak­ér­tői vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy etil-hexedron nevű vegyü­le­tet tar­tal­maz, ami kábí­tó­szer­nek minő­sül. A vád­lott a bódí­tó hatá­sú szert lakó­he­lyén árul­ta, ada­gon­ként 2.000 forintért.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a kábí­tó­szer keres­ke­dő nőt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett. A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, vala­mint a vele szem­ben fenn­ál­ló súlyo­sí­tó körül­mé­nyek túl­sú­lya miatt hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sa indokolt.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal 6 év sza­bad­ság­vesz­tést és 6 év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki a nővel szemben.

A dön­tés jogerős.