Főoldal » Hírek » Eredményes ügyészi fellebbezés az ápolt-társát bántalmazó férfi ügyében – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 36 éves férfi, aki itta­san bán­tal­maz­ta egy reha­bi­li­tá­ci­ós inté­zet ápoltját.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség 2022 szep­tem­be­ré­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2021. decem­ber 26-án, egy Nóg­rád vár­me­gyei reha­bi­li­tá­ci­ós inté­zet udva­rán itta­san meg­ütött és fejen rúgott egy ugyan­csak az inté­zet­ben ápolt nőt, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szenvedett.

A Btk. értel­mé­ben, ha a testi sér­tés­sel oko­zott sérü­lés vagy beteg­ség nyolc napon túl gyó­gyul, az elkö­ve­tő súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt büntetendő.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2022 decem­be­ré­ben íté­le­tet hozott, és a fér­fit az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en - mely elzá­rás kisza­bá­sá­ra irá­nyult - 240 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélte.

A dön­tés­sel szem­ben az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség – a járá­si ügyész­ség indo­ka­it fenn­tart­va – kifej­tet­te, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt szin­tén ittas álla­pot­ban elkö­ve­tő, emi­att fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés alatt álló férfi alko­hol­füg­gő­sé­ge nem érté­kel­he­tő nyo­ma­té­kos eny­hí­tő körül­mény­ként, mivel ahhoz agresszi­vi­tás is páro­sul. A fér­fit a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés sem tar­tot­ta vissza az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től, ezért vele szem­ben kizá­ró­lag sza­bad­ság­el­vo­nó bün­te­tés lehet a bün­te­té­si célo­kat szol­gá­ló, vissza­tar­tó erejű szankció.

A másod­fo­kon eljá­ró Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék egyet­ért­ve az ügyé­szi fel­leb­be­zés­ben fog­lal­tak­kal, a fér­fit az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 60 nap elzá­rás­ra ítélte.

A dön­tés jogerős.