Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés – másfél év helyett 3 és fél év fegyházra ítélték a dühöngő utast

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék 3 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta annak a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­nek a bün­te­té­sét, aki hóna­po­kon keresz­tül fenye­ge­tett egy busz­ve­ze­tő­nőt. 

A 40 éves vád­lott rend­sze­re­sen uta­zott a nóg­rá­di megye­szék­hely és az egyik kis­te­le­pü­lés közöt­ti hely­kö­zi autó­busz­já­ra­ton, ame­lyen egy női gép­ko­csi­ve­ze­tő dol­go­zott. 2017. év tava­szá­tól néhány ízben itta­san, uta­zás­ra alkal­mat­lan álla­pot­ban akart a busz­ra fel­száll­ni, és miu­tán a gép­ko­csi­ve­ze­tő szá­mon kérte, a vád­lott egyre dühö­sebb lett rá.

2017. júni­us 5-én a vád­lott ami­att kezd­te szi­dal­maz­ni és meg­ölés­sel fenye­get­ni a gép­ko­csi­ve­ze­tő nőt, mert itta­san nem enged­te fel­száll­ni, és nagy testű harci kutyá­ját póráz és száj­ko­sár nél­kül magá­val vinni a busz­ra. A nő a segít­sé­gé­re siető kol­lé­gái köz­be­lé­pé­sé­vel tudott a jár­mű­ről leme­ne­kül­ni, és sok­kos álla­po­ta miatt az autó­busz­já­ra­tot sem tudta vezetni.

Két hónap­pal később az egyik dél­utá­ni jára­ton ismét meg­je­lent a vád­lott, ordít­va újra szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt, ismét meg­ölés­sel fenye­get­te, sőt meg­vár­ta azt a késő esti jára­tot, amit a nő veze­tett. A jár­mű­höz köze­le­dő gép­ko­csi­ve­ze­tőt szi­dal­maz­ni kezd­te, verés­sel fenye­get­te, és köz­ben fel­ug­rott a már kinyi­tott jár­mű­re, ahon­nan a biz­ton­sá­gi őr húzta le.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val az autó­busz veze­tő­jét aka­dá­lyoz­ta a fel­adat­kö­ré­nek ellá­tá­sá­ban, és folya­ma­to­san félel­mem­ben tar­tot­ta őt, ezért az ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat elle­ne, és rá, mint több­szö­rös vissza­eső­re fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

Az első­fo­kon eljárt Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság 2019 ápri­li­sá­ban a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben és 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be, mivel a vád­lott több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­té­re tekin­tet­tel a kisza­bott bün­te­tést arány­ta­la­nul eny­hé­nek értékelte.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi fel­leb­be­zést ala­pos­nak ítél­ve lénye­ge­sen súlyo­sí­tot­ta az első­fo­kú íté­le­tet, és a vád­lot­tat 3 év 6 hónap fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint kizár­ta őt a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehetőségéből.