Főoldal » Archív » Eredményes ügyészi fellebbezés után végrehajtandó szabadságvesztés a fiatalkorú rablóknak

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés foly­tán a Pécsi Tör­vény­szék súlyo­sí­tot­ta azok­nak a fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­nak a bün­te­té­sét, akik 2016. októ­ber végén egy éjsza­ka alatt két rab­lást követ­tek el.

Az öt fia­tal 2016. októ­ber 30. nap­ján, a kora haj­na­li órák­ban, egy pécsi szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott, ahol nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. Az este folya­mán meg­is­mer­ked­tek a szin­tén ittas álla­pot­ban lévő kis­ko­rú sér­tet­tel, akit a szom­széd utcá­ba kísér­tek. Itt a vád­lot­tak bán­tal­maz­ták a kis­ko­rút, több alka­lom­mal meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták, majd elvet­ték az érté­ke­it. A bán­tal­ma­zás olyan súlyos volt, hogy a sér­tett áll­csont­ja eltörött.

A rab­lást köve­tő­en a vád­lot­tak tovább­men­tek a bel­vá­ros­ban, és ami­kor meg­lát­tak egy fia­tal fér­fit, elha­tá­roz­ták, hogy őt is kira­bol­ják. A vád­lot­tak ezt a fér­fit is bán­tal­maz­ták, és eltu­laj­do­ní­tot­ták a tele­fon­ját, a kabát­ját és a készpénzét.

A Pécsi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt mond­ta ki bűnös­nek, mely íté­let­tel szem­ben az ügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést súlyo­sí­tás érde­ké­ben. A Pécsi Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság az ügyész­ség érve­i­vel egyet­ér­tett, és a vád­lot­tak bün­te­té­sét 3 év és 5 év közöt­ti bör­tön­bün­te­tés­re súlyo­sí­tot­ta. Az íté­let jogerős.