Főoldal » Hírek » Eredményes vádemelés - 18 és 12 év fegyházra ítélte a nyaklánckitépőket a bíróság - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád és az első­fo­kú íté­let sze­rint a két férfi össze­sen négy idős, több eset­ben beteg­sé­ge­ik miatt is nehe­zen köz­le­ke­dő sér­tet­tet táma­dott meg a nyak­lán­ca­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben, főleg lép­cső­há­zak­ban. Egy­szer az egyi­kük az éksze­rét vissza­sze­rez­ni pró­bá­ló sér­tet­tel szem­ben erő­sza­kot is alkal­ma­zott. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján súlyos, azon­ban ará­nyos 18 és 12 éves fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki a bíróság.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a vád­lot­tak - egy 30 és egy 32 éves férfi - 2020. szeptember–októberében össze­sen négy idős­ko­rú, és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra jel­lem­ző­en beteg­sé­ge­ik miatt is kor­lá­to­zot­tan képes asszonyt támad­tak meg. A nya­kuk­ból az arany nyak­lán­ca­i­kat, több eset­ben medál­lal együtt kitép­ték, majd a meg­szer­zett érték­kel elmenekültek.

A fér­fi­ak mód­sze­re az volt, hogy a haza­fe­lé tartó sér­tet­tet követ­ték, majd egyi­kük bement a sér­tett után a lép­cső­ház­ba, meg­szó­lí­tot­ta az asszonyt, ezután pedig egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te az ékszert a nya­ká­ból. A másik vád­lott mind­eköz­ben - a gyors mene­kü­lés érde­ké­ben - a lép­cső­ház bejá­ra­ti ajta­ját nyit­va tar­tot­ta, és figyelt, ezzel segít­ve a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A vád­lot­tak futva távoz­tak a helyszínről.

A fér­fi­ak egy II., egy VI. és egy XI. kerü­le­ti lép­cső­ház­ban követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, a harmadik-negyedik eset­ben már bűn­szö­vet­ség­ként működve.

Egy továb­bi eset­ben az utcán támad­tak rá áldo­za­tuk­ra. A XIII. kerü­let, Vic­tor Hugo utcá­ban, egy bolt­ból haza­fe­lé tartó, idős kora és beteg­sé­gei miatt las­san járó asszony nya­ká­ból tép­ték ki a nyak­lán­cát, ami azon­ban kicsú­szott a táma­dó kezé­ből, és a sér­tett ruhá­za­tá­ba esett. A fér­fi­ak ekkor érté­kek nél­kül mene­kül­tek el a helyszínről.

A vád­lot­tak a sér­tet­tek­től össze­sen csak­nem 700.000 forint érték­ben zsák­má­nyol­tak éksze­re­ket, ezen túl a kísér­le­ti szak­ban maradt bűn­cse­lek­mény­nél is több mint 150.000 forint volt a veszé­lyez­te­tett érték.

A leg­idő­sebb sér­tett 81 éves volt a cse­lek­mény ide­jén. Ő a táma­dó­já­tól meg­pró­bál­ta a nyak­lán­cát vissza­sze­rez­ni, meg­in­dult a vád­lott felé, egyik kezé­vel meg­ra­gad­ta a ruhá­ját, míg a másik kezé­vel meg­pró­bál­ta becsuk­ni a lép­cső­ház ajta­ját. A férfi ekkor a nyak­lánc meg­tar­tá­sa érde­ké­ben, az idős­ko­rú sér­tet­tet vissza­lök­te, majd a bűn­cse­lek­ményt segí­tő tár­sá­val együtt elmenekült.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lot­tak­kal szem­ben a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás és több rend­be­li kifosz­tás miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság mind­két fér­fit fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. A 30 éves fér­fit 18 évre, emel­lett meg­szün­tet­te egy koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­sá­gát, és meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy jelen bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Tár­sá­val szem­ben 12 év fegy­há­zat sza­bott ki a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság, és elren­del­te egy koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát. A bíró­ság vagyon­el­kob­zást is elren­delt velük szem­ben és kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­te őket.

Az íté­let nem jog­erős, a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­be­zés­sel éltek. A két férfi jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A vád­eme­lés­ről szóló, vide­ót is tar­tal­ma­zó ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/nyaklanckitepok-ellen-emelt-vadat-az-ugyeszseg-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/