Főoldal » Archív » Eredményes vádemelés a szökésben volt embercsempésszel szemben

A Tatai Járás­bí­ró­ság több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen, a vád­lot­tal szem­ben az ügyé­szi mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző bün­te­tést sza­bott ki. 

A Tatai Járás­bí­ró­ság több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen, a vád­lot­tal szem­ben az ügyé­szi mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző bün­te­tést sza­bott ki. 

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban már beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-szokesben-volt-embercsempesszel-szemben/) a Tatai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben mér­té­kes indít­ványt tett arra az eset­re, amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­ját 2016. ápri­lis 27-én átad­ta egy isme­ret­len sze­mély­nek azért, hogy ezzel elő­fu­tó jár­mű­ként halad­jon egy másik gép­ko­csi előtt az M1-es autó­pá­lyán Auszt­ria irá­nyá­ba, amely­be a sofőr két afgán, és nyolc pakisz­tá­ni állam­pol­gárt vett fel abból a cél­ból, hogy őket meg nem enge­dett módon Nyugat-Európa irá­nyá­ba szállítsa.

A vád­lott által biz­to­sí­tott fel­ve­ze­tő autó­ban ülő isme­ret­len sze­mély tele­fo­non uta­sí­tá­so­kat is adott a mig­rán­so­kat szál­lí­tó sofőr­nek, hogy miként, merre halad­jon, így biz­to­sít­va részé­re a biz­ton­sá­gos hala­dást és az úti­cél elérését.

A kül­föl­di­e­ket szál­lí­tó sze­mély­gép­ko­csit 2016. ápri­lis 27-én 22 óra 30 perc­kor rend­őri ellen­őr­zés alá kíván­ták vonni az M1-es autó­pá­lya jobb olda­lá­nak 64 km szel­vé­nyé­nél, Tata magas­sá­gá­ban, azon­ban miu­tán a sofőr a jár­mű­vel az autó­pá­lya szé­lén meg­állt, a jár­mű­ből kiug­rott és elsza­ladt. A sofőrt elfo­gá­sát köve­tő­en a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tatai Járás­bí­ró­ság 2 év bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az ügyész­ség az elő­fu­tó gép­jár­mű­vet ren­del­ke­zés­re bocsá­tó, letar­toz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben 2019. ápri­lis 2. nap­ján emelt vádat. A Tatai Járás­bí­ró­ság 2019. május 22-én elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, a vád­lott beis­me­rős val­lo­má­sát vég­zés­sel elfo­gad­ta, majd az ügyész mér­té­kes indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben, így 1 év 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 5 év, Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az íté­let jog­erős lett, erre figye­lem­mel a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sa megszűnt.