Főoldal » Archív » Eredményes vádemelés a tíz éves kislánnyal szexuális cselekményt végző férfi ügyében

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség 2017 decem­be­ré­ben nyúj­tott be vád­ira­tot a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A vád­eme­lés ered­mé­nyes volt, az elkö­ve­tőt a bíró­ság kilenc év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség már koráb­ban beszá­molt (https://ugyeszseg.hu/a-rabizott-gyermekkel-vegzett-szexualis-cselekmenyt-a-dorogi-ferfi/), a férfi rég­óta ismer­te a tíz éves kis­lány édes­any­ját, aki­vel bará­ti kap­cso­lat­ban vol­tak, ezért az asszony rend­sze­re­sen a vád­lott­ra bízta a gyer­me­két. Az elkö­ve­tő 2016 tava­szá­tól 2017 máju­sá­ig havon­ta talál­ko­zott a gyer­mek­kel, ilyen­kor strand­ra men­tek, ételt-italt vásá­rolt neki, és alkal­man­ként elő­for­dult az is, hogy kis­lány a fér­fi­nál töl­töt­te az éjsza­kát. Ebben az idő­szak­ban a férfi öt alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a kis­lánnyal, mely­ről fel­vé­telt is készített.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott 2017. júni­us 19-én ész­re­vet­te az egyik Esztergom-kertvárosi lakó­te­le­pen szü­lői fel­ügye­let nél­kül ját­szó hét és hat éves kis­lá­nyo­kat, akik­hez oda­ment. A férfi gumi­cuk­rot ígér­ve a gye­re­ke­ket a köze­li domb­hoz csal­ta, majd meg­kér­te őket, hogy a gép­ko­csi­já­ba száll­ja­nak be, amit ők meg­tet­tek. Az elkö­ve­tő ezt köve­tő­en egy fás, bok­ros terü­let­re vitte őket, ahol magát sze­mé­rem­sér­tő módon mutogatta.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki, és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként kilenc év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, nyolc évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, így az nem jog­erős, a bün­te­tő­el­já­rás a Tata­bá­nyai Tör­vény­szé­ken foly­ta­tó­dik. A bíró­ság a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.